4 Μπορεί ή πρέπει να καταχωρηθεί το καθεστώς που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων;

4.1. Μπορούν να υπάρχουν μία ή περισσότερες καταχωρήσεις περιουσιακών στοιχείων των συζύγων στη χώρα σας; Πού;

Στη Λιθουανία τηρείται μητρώο γαμήλιων συμβάσεων, το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση του κεντρικού γραφείου υποθηκών.

4.2. Ποια έγγραφα καταχωρούνται; Ποιες πληροφορίες καταχωρούνται;

Στο εν λόγω μητρώο τηρείται αρχείο των γαμήλιων συμβάσεων και των διανομών περιουσιών.

Στο μητρώο καταχωρίζονται η ημερομηνία της γαμήλιας σύμβασης, τα στοιχεία των συμβαλλομένων μερών, η ημερομηνία κατά την οποία ή η αίρεση υπό την οποία η σύμβαση τίθεται σε ισχύ, στοιχεία σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε σύμβαση περί του εφαρμοστέου συστήματος ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, και στοιχεία σχετικά με το προβλεπόμενο σύστημα ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων (παρ. 14 των κανονισμών περί του μητρώου γαμήλιων συμβάσεων).

Το μητρώο περιλαμβάνει είτε τη σύμβαση είτε τη δικαστική απόφαση για τη διανομή της κοινής περιουσίας, στοιχεία σχετικά με τα συμβαλλόμενα στη σύμβαση μέρη ή στοιχεία σχετικά με τα μέρη των οποίων η περιουσία διανέμεται βάσει δικαστικής απόφασης, στοιχεία σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε εγκεκριμένη σύμβαση ή δικαστική απόφαση διανομής, και στοιχεία σχετικά με το προβλεπόμενο εφαρμοστέο σύστημα (παρ. 15 των κανονισμών περί του μητρώου γαμήλιων συμβάσεων).

4.3. Ποιος και με ποιον τρόπο μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες του μητρώου;

Αποσπάσματα από το μητρώο χορηγούνται σε έγγραφη μορφή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω ταχυδρομείου ή άλλου μέσου επικοινωνίας, ή αυτοπροσώπως (παρ. 63 των κανονισμών περί του μητρώου γαμήλιων συμβάσεων).

Στοιχεία από το μητρώο χορηγούνται σε κάθε πρόσωπο που δηλώνει εύλογο και νόμιμο σκοπό χρήσης των στοιχείων (παρ. 67 των κανονισμών περί του μητρώου γαμήλιων συμβάσεων).

4.4. Ποια είναι τα νομικά αποτελέσματα μιας εγγραφής (εγκυρότητα, αντιτάξιμο);

Οι γαμήλιες συμβάσεις και οι πράξεις τροποποίησής τους αντιτάσσονται έναντι των τρίτων υπό τον όρο ότι έχουν καταχωρισθεί στο μητρώο γαμήλιων συμβάσεων. Ο εν λόγω κανόνας δεν ισχύει εάν κατά τον χρόνο της δικαιοπραξίας ο τρίτος γνώριζε την ύπαρξη της γαμήλιας σύμβασης και των τροποποιήσεών της (άρθρο 3.103 παρ. 3 του ΑΚ).

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Λιθουανία

More information

Lietuvos Notaru Rumai , Olimpiečių g. 4 , LT - 09200 Vilnius , Lietuva

Tel.: +370 - 52 - 61 47 57

Fax: +370 - 52 - 61 46 60