5 Ποιες είναι οι συνέπειες ενός διαζυγίου/χωρισμού;

5.1. Με ποιον τρόπο διαχωρίζεται η περιουσία (εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα);

Τα μερίδια των συζύγων επί της κοινής περιουσίας τεκμαίρονται ίσα (άρθρο 3.117 παρ. 1 του ΑΚ).

Πριν από τη διανομή της κοινής περιουσίας των συζύγων, καταρχάς προσδιορίζονται η κοινή περιουσία και οι αντίστοιχες προσωπικές περιουσίες των συζύγων. Η κοινή περιουσία χρησιμοποιείται καταρχάς για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που είναι ληξιπρόθεσμες και πληρωτέες από την εν λόγω περιουσία. Στην περίπτωση που το υπόλοιπο της κοινής περιουσίας είναι θετικό, αυτό διανέμεται σε ίσα μέρη μεταξύ των συζύγων, πλην των περιπτώσεων που ο Αστικός Κώδικας ορίζει άλλως (άρθρο 3.118 του ΑΚ).

5.2. Ποιος είναι υπεύθυνος για τα υπάρχοντα χρέη μετά το διαζύγιο/χωρισμό;

Οι σύζυγοι εξακολουθούν να ευθύνονται ως συνοφειλέτες για τα κοινά χρέη τους ακόμη και μετά το διαζύγιο.

5.3. Πρέπει ο ένας σύζυγος να εγείρει αξίωση για αντισταθμιστική πληρωμή;

Σε περίπτωση που η αξία των περιουσιακών στοιχείων που επιδικάσθηκαν από το δικαστήριο στον ένα σύζυγο υπερβαίνει αυτή του μεριδίου του στην κοινή περιουσία, ο εν λόγω σύζυγος υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση στον άλλο σύζυγο (άρθρο 3.117 παρ. 3 του ΑΚ).

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Λιθουανία

More information

Lietuvos Notaru Rumai , Olimpiečių g. 4 , LT - 09200 Vilnius , Lietuva

Tel.: +370 - 52 - 61 47 57

Fax: +370 - 52 - 61 46 60