9 Σε ποια αρμόδια αρχή πρέπει να απευθυνθεί κάποιος σε περιπτώσεις διενέξεων και άλλων νομικών θεμάτων;

Τα δικαστήρια της Δημοκρατίας της Λιθουανίας διαθέτουν διεθνή δικαιοδοσία σε υποθέσεις γαμικών διαφορών, υπό τον όρο ότι τουλάχιστον ο ένας σύζυγος διαθέτει την ιθαγένεια της Δημοκρατίας της Λιθουανίας ή είναι ανιθαγενής και κατοικεί στη Δημοκρατία της Λιθουανίας [άρθρο 784 παρ. 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (εφεξής καλούμενου ΚΠΟΛΔ)]. Εάν αμφότεροι οι σύζυγοι διατηρούν την κατοικία τους στη Δημοκρατία της Λιθουανίας, οι γαμικές διαφορές τους υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (άρθρο 784 παρ. 2 του ΚΠΟΛΔ). Τα δικαστήρια της Δημοκρατίας της Λιθουανίας επίσης διαθέτουν διεθνή δικαιοδοσία σε υποθέσεις γαμικών διαφορών, ακόμη και εάν αμφότεροι οι σύζυγοι είναι αλλοδαπής ιθαγένειας, εάν αμφότεροι οι σύζυγοι διατηρούν κατοικία στη Δημοκρατία της Λιθουανίας (άρθρο 784 παρ. 3 του ΚΠΟΛΔ).

Τα δικαστήρια της Δημοκρατίας της Λιθουανίας διαθέτουν αποκλειστική διεθνή δικαιοδοσία για την εκδίκαση υποθέσεων σχετιζόμενων με ακίνητα που βρίσκονται στη Δημοκρατία της Λιθουανίας (άρθρο 786 του ΚΠΟΛΔ).

Η τοπική αρμοδιότητα ανήκει στο περιφερειακό δικαστήριο του τόπου της κατοικίας του εναγόμενου (άρθρα 26 και 29 τουΚΠΟΛΔ).

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Λιθουανία

More information

Lietuvos Notaru Rumai , Olimpiečių g. 4 , LT - 09200 Vilnius , Lietuva

Tel.: +370 - 52 - 61 47 57

Fax: +370 - 52 - 61 46 60