4 Μπορεί ή πρέπει να καταχωρηθεί το καθεστώς που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων;

4.1. Μπορούν να υπάρχουν μία ή περισσότερες καταχωρήσεις περιουσιακών στοιχείων των συζύγων στη χώρα σας; Πού;

Στο Λουξεμβούργο, οι γαμήλιες συμβάσεις δημοσιοποιούνται μέσω της υποβολής αποσπάσματος της σύμβασης στο ληξιαρχικό μητρώο που τηρείται στην Εισαγγελία και της πραγματοποίησης σχετικής εγγραφής στον φάκελο [άρθρα 1018, 1026, 1126 επ. του Νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΝΚΠΟΛΔ)].

Ιδιαίτερο καθεστώς ισχύει για τις γαμήλιες συμβάσεις που προβλέπουν την απόδοση, σε περίπτωση που ο ένας σύζυγος επιζήσει του άλλου, του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων που συναποτελούν την κληρονομιαία περιουσία των συζύγων, ή που αποκλίνουν από τις νόμιμες διατάξεις για τη διανομή της κοινή περιουσίας, οι οποίες καταχωρίζονται στην υπηρεσία μητρώων και ακίνητης περιουσίας του Λουξεμβούργου (Administration de l’Enregistrement et des Domaines).

Τέλος, σε περίπτωση που ένας από τους συζύγους είναι έμπορος, απόσπασμα της γαμήλιας σύμβασης πρέπει να υποβληθεί στο μητρώο εμπορίου και εταιρειών (Registre de commerce et des sociétés) του Λουξεμβούργου (άρθρο 1020 παράγραφος 5 ΝΚΠΟΛΔ).

4.2. Ποια έγγραφα καταχωρούνται; Ποιες πληροφορίες καταχωρούνται;

Στα μητρώα καταχωρίζονται επίσης τα ακόλουθα στοιχεία: οι αιτήσεις διαχωρισμού περιουσίας, οι συμβολαιογραφικές πράξεις, οι δικαστικές αποφάσεις περί του καθεστώτος ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων και ιδίως όλες οι τροποποιήσεις αυτού (χωρίς να επηρεάζεται η μελλοντική ρευστοποίηση της προϋφιστάμενης κοινής περιουσίας που τυχόν απομένει να πραγματοποιηθεί).

4.3. Ποιος και με ποιον τρόπο μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες του μητρώου;

Αντίγραφα των αποσπασμάτων που τηρούνται στο ληξιαρχικό μητρώο χορηγούνται σε οποιονδήποτε υποβάλλει σχετικό αίτημα. Σε περίπτωση που έχει προστεθεί στον φάκελο ένδειξη περί διαγραφής, αντίγραφα των αποσπασμάτων που τηρούνται στο εν λόγω μητρώο δύνανται να χορηγηθούν μόνο με εισαγγελική άδεια (άρθρο 1129 ΝΚΠΟΛΔ). Αποσπάσματα από το μητρώο εμπορίου και εταιρειών δύνανται να μελετηθούν άμεσα επιτόπου ή να παραγγελθούν ηλεκτρονικά (www.rcsl.lu).

4.4. Ποια είναι τα νομικά αποτελέσματα μιας εγγραφής (εγκυρότητα, αντιτάξιμο);

Τα νόμιμα αποτελέσματα της καταχώρισης διαφοροποιούνται ανάλογα με το εάν πρόκειται για τις σχέσεις μεταξύ των μερών ή τις σχέσεις έναντι τρίτων. Στις σχέσεις μεταξύ των μερών, οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης. Έναντι των τρίτων, οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ τρεις μήνες μετά την πραγματοποίηση της σχετικής καταχώρισης στον φάκελο, εκτός εάν οι σύζυγοι, κατά τον χρόνο της σύναψης της σύμβασης με τον τρίτο, τον ενημέρωσαν για τις τροποποιήσεις (άρθρο 1397 παράγραφος 2 ΑΚ). Ωστόσο, καμία τέτοια τροποποίηση δεν δεσμεύει τους πιστωτές των οποίων τα δικαιώματα είχαν γεννηθεί πριν από την τροποποίηση (άρθρο 1397 παράγραφος 3 ΑΚ).

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Λουξεμβούργο

More information

Chambre des Notaires du Grand-Duché de Luxembourg , 53, boulevard Joseph II , L – 1840 Luxembourg , Luxembourg

Tel.: +352 - 44 70 21

Fax: +352 - 45 51 40