5 Ποιες είναι οι συνέπειες ενός διαζυγίου/χωρισμού;

5.1. Με ποιον τρόπο διαχωρίζεται η περιουσία (εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα);

Η κοινοκτημοσύνη λύεται στην περίπτωση διαζυγίου (άρθρο 1441 ΑΚ). Με τη λύση της, κάθε σύζυγος επανακτά την κατοχή των προσωπικών περιουσιακών στοιχείων του, εφόσον αυτά εξακολουθούν να υφίστανται, ή των περιουσιακών στοιχεία που τα υποκατέστησαν (άρθρο 1467 ΑΚ).

Ακολούθως, δημιουργείται ένας λογαριασμός καταβολών για την καταγραφή των καταβολών που πρέπει να πραγματοποιηθούν από την κοινή περιουσία προς έκαστο σύζυγο, και των καταβολών τις οποίες έκαστος σύζυγος οφείλει να πραγματοποιήσει προς την κοινή περιουσία (άρθρο 1468 ΑΚ).

Στη συνέχεια, πραγματοποιείται διανομή (άρθρα 1475 επ. ΑΚ). Σε περίπτωση αδυναμίας επίτευξης εξωδικαστικής λύσης, η διαφορά μεταξύ των μερών λύεται από το δικαστήριο.

5.2. Ποιος είναι υπεύθυνος για τα υπάρχοντα χρέη μετά το διαζύγιο/χωρισμό;

Στην περίπτωση που ένας σύζυγος αναλάβει ατομικά ορισμένη οφειλή,αυτός/αυτή μπορεί να εναχθεί για το σύνολο της εν λόγω οφειλής. Ο άλλος σύζυγος μπορεί να εναχθεί μόνο για το μισό της οφειλής, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνης (άρθρα 1482 και 1483 ΑΚ). Ένας σύζυγος δεν μπορεί να εναχθεί για προσωπικές οφειλές του άλλου συζύγου.

5.3. Πρέπει ο ένας σύζυγος να εγείρει αξίωση για αντισταθμιστική πληρωμή;

Όχι

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Λουξεμβούργο

More information

Chambre des Notaires du Grand-Duché de Luxembourg , 53, boulevard Joseph II , L – 1840 Luxembourg , Luxembourg

Tel.: +352 - 44 70 21

Fax: +352 - 45 51 40