6 Ποιες είναι οι συνέπειες ενός θανάτου;

Εάν ο αποβιώσας σύζυγος αφήνει τέκνα ή κατιόντες τέτοιων, ο επιζών σύζυγος δικαιούται να κληρονομήσει, πλην εάν άλλως ορίζεται στη διαθήκη, κατ' επιλογή του, είτε τη μικρότερη αναλογούσα σε νόμιμο τέκνο μερίδα, υπό τον όρο ότι δεν θα υπολείπεται του ενός τετάρτου της κληρονομίας, είτε την επικαρπία του ακινήτου στο οποίο διαβιούσαν από κοινού οι σύζυγοι και της επίπλωσης του εν λόγω ακινήτου, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία ανήκαν στον θανόντα εξ ολοκλήρου ή από κοινού με τον επιζώντα σύζυγο (άρθρο 767-1 ΑΚ).

Εάν ο αποβιώσας σύζυγος δεν αφήνει τέκνα ή κατιόντες τέτοιων, ο επιζών σύζυγος δικαιούται, πλην εάν άλλως ορίζεται στη διαθήκη, το σύνολο της κληρονομίας, κατά πλήρη κυριότητα (άρθρο 767-2 ΑΚ).

Η σύνθεση της κληρονομιαίας περιουσίας, ακόμη και η ίδια η ύπαρξή της, μπορεί να επηρεάζεται από την ύπαρξη γαμήλιας σύμβασης.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Λουξεμβούργο

More information

Chambre des Notaires du Grand-Duché de Luxembourg , 53, boulevard Joseph II , L – 1840 Luxembourg , Luxembourg

Tel.: +352 - 44 70 21

Fax: +352 - 45 51 40