8 Τι προβλέπει ο νόμος για τις περιουσιακές σχέσεις καταχωρημένων και μη καταχωρημένων συντρόφων;

Ο νόμος της 9ης Ιουλίου 2004 [Επίσημη Εφημερίδα (Mémorial) σ. 2019 και επόμενες, κοινοβουλευτικό έγγραφο αριθ. 4946] σχετικά με τις έννομες συνέπειες ορισμένων σχέσεων συμβίωσης τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2004.
Οι σύντροφοι που έχουν υποβάλει δήλωση σχέσης συμβίωσης δύνανται να ορίσουν τα περιουσιακά αποτελέσματα της σχέσης τους μέσω έγγραφης μεταξύ τους σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να συναφθεί ή να τροποποιηθεί οποτεδήποτε. Κοινοποίηση της σύμβασης ή της τροποποίησης διαβιβάζεται στην Εισαγγελία εντός τριών εργάσιμων ημερών (άρθρο 6 του νόμου του 2004).

Ακόμη και στην περίπτωση που δεν υφίσταται σύμβαση, η δήλωση σχέσης συμβίωσης δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταξύ των συντρόφων, που είναι, σε πολλές πτυχές τους, παρόμοιες με αυτές μεταξύ συζύγων. Τα ανωτέρω ισχύουν μόνο για τις σχέσεις συμβίωσης που έχουν δηλωθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 του προαναφερθέντος νόμου (άρθρο 1 του νόμου του 2004). Δεν υφίστανται ειδικές διατάξεις αναφορικά με τις περιουσιακές σχέσεις μεταξύ των συντρόφων μη καταχωρισμένων, μη έγγαμων σχέσεων συμβίωσης.
Ο νόμος του 2004 συμπληρώθηκε πρόσφατα με το νόμο της 3ης Αυγούστου 2010 (Επίσημη Εφημερίδα σ. 2019, κοινοβουλευτικό έγγραφο αριθ. 5904), το άρθρο 4-1 του οποίου αναγνωρίζει τις σχέσεις συμβίωσης που συνάφθηκαν στο εξωτερικό, παρέχοντάς τους τα ίδια δικαιώματα με αυτά που απολαμβάνουν οι σχέσεις συμβίωσης που συνάφθηκαν στο Λουξεμβούργο.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Λουξεμβούργο

More information

Chambre des Notaires du Grand-Duché de Luxembourg , 53, boulevard Joseph II , L – 1840 Luxembourg , Luxembourg

Tel.: +352 - 44 70 21

Fax: +352 - 45 51 40