9 Σε ποια αρμόδια αρχή πρέπει να απευθυνθεί κάποιος σε περιπτώσεις διενέξεων και άλλων νομικών θεμάτων;

Γίνεται γενικώς δεκτό ότι το αρμόδιο σε διεθνές επίπεδο δικαστήριο προσδιορίζεται βάσει των ίδιων κανόνων που καθορίζουν την κατά τόπο αρμοδιότητα στο εθνικό δίκαιο. Ανάλογα με τις περιστάσεις, μπορεί να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες που απονέμουν διεθνή δικαιοδοσία, όπως ο τόπος κατοικίας (ο τόπος κύριας εγκατάστασης), η ιθαγένεια, ο τόπος όπου βρίσκεται η περιουσία κ.λπ.

Στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, η απόφαση διαζυγίου ή δικαστικού χωρισμού διατάζει συνήθως και την ρευστοποίηση και διανομή της κοινής περιουσίας, και διορίζει συμβολαιογράφο για την εκτέλεσή της.

Καταρχήν, η διεθνής δικαιοδοσία στις υποθέσεις που αφορούν τις περιουσιακές σχέσεις μεταξύ συζύγων είναι ανεξάρτητη από τον τόπο των τυχόν υπαρχόντων ακινήτων. Ως εκ τούτου, τα λουξεμβουργιανά δικαστήρια δύνανται να διατάξουν την πώληση δια πλειστηριασμού και ακινήτων που βρίσκονται στην αλλοδαπή.

Εάν ο διορισθείς συμβολαιογράφος αδυνατεί να οδηγήσει τα μέρη σε συμφωνία, καταρτίζει έκθεση στην οποία καταγράφει τις αντίστοιχες αξιώσεις των μερών και τις παραπέμπει στο δικαστήριο.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Λουξεμβούργο

More information

Chambre des Notaires du Grand-Duché de Luxembourg , 53, boulevard Joseph II , L – 1840 Luxembourg , Luxembourg

Tel.: +352 - 44 70 21

Fax: +352 - 45 51 40