2 Υπάρχει νόμιμο καθεστώς που να διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων και, εφόσον υπάρχει, τι προβλέπει;

2.1. Παρακαλούμε περιγράψτε τις γενικές αρχές: Ποια αγαθά αποτελούν μέρος της κοινοκτημοσύνης περιουσιακών στοιχείων; Ποια αγαθά αποτελούν μέρος των ξεχωριστών περιουσιών των συζύγων;

Ελλείψει γαμήλιας σύμβασης, στις σχέσεις μεταξύ των συζύγων εφαρμόζεται το σύστημα της κοινοκτημοσύνης [άρθρο 1316 του μαλτέζικου Αστικού Κώδικα (ΑΚ)]. Στην κοινή περιουσία ανήκουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά κάθε σύζυγος με την εργασία του, οι καρποί της περιουσίας καθενός από τους συζύγους, και τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται εξ επαχθούς αιτίας από οποιονδήποτε σύζυγο κατά τη διάρκεια του γάμου. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν από οποιονδήποτε σύζυγο είτε δια δωρεάς είτε μέσω κληρονομίας θεωρούνται προσωπική περιουσία του συζύγου στον οποίο δωρήθηκαν ή ο οποίος τα κληρονόμησε.

2.2. Υπάρχουν νομικές προϋποθέσεις σχετικά με την κατανομή των περιουσιακών στοιχείων;

Εάν δεν αποδεικνύεται άλλως, το σύνολο της περιουσίας που κατέχουν οι σύζυγοι ή που κατέχει ένας εξ αυτών τεκμαίρεται ότι ανήκει στην κοινή περιουσία (άρθρο 1321 παρ. 1ΑΚ). Εάν δεν έχει συναφθεί γαμήλια σύμβαση, τεκμαίρεται ότι όλα τα κινητά και τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν εξ επαχθούς αιτίας από οποιονδήποτε από τους συζύγους κατά τη διάρκεια του γάμου ανήκουν σε ίσα μέρη σε αμφότερους τους συζύγους.

2.3. Οι σύζυγοι πρέπει να προβούν σε απογραφή των περιουσιακών στοιχείων; Εάν ναι, πότε και με ποιον τρόπο;

Ο νόμος δεν επιβάλλει τέτοια υποχρέωση. Ωστόσο, οι σύζυγοι είναι ελεύθεροι, στο πλαίσιο γαμήλιας σύμβασης, να συντάξουν απογραφή των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε έκαστο εξ αυτών.

2.4. Ποιος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων; Ποιος έχει δικαίωμα διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων; Μπορεί ένας εκ των συζύγων να διαθέσει/διαχειριστεί την περιουσία μόνος του ή είναι απαραίτητη η συναίνεση του έτερου συζύγου (π.χ. στις περιπτώσεις διάθεσης της οικίας των συζύγων); Ποια είναι η επίδραση ενδεχόμενης απουσίας συναίνεσης στην εγκυρότητα μιας νομικής συναλλαγής και στο αντιτάξιμο κατά τρίτων;

Πράξεις συνήθους διαχείρισης της κοινής περιουσίας δύνανται να διενεργούνται από οποιονδήποτε από τους συζύγους. Ωστόσο, οι πράξεις έκτακτης διαχείρισης πρέπει να διενεργούνται από κοινού από τους συζύγους. Ο νόμος ρητά ορίζει τις πράξεις που θεωρείται ότι εμπίπτουν στην έκτακτη διαχείριση, για τις οποίες απαιτείται η συναίνεση αμφότερων των συζύγων (άρθρο 1322 ΑΚ). /p>

Για παράδειγμα, η συναίνεση αμφότερων των συζύγων απαιτείται για τη διάθεση ακίνητων περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στην κοινή περιουσία, καθώς και για τη διάθεση της συζυγικής οικίας, ακόμη και εάν αυτή ανήκει στον ένα μόνο από τους συζύγους. Στην περίπτωση που ορισμένη πράξη που έχρηζε της συναίνεσης αμφότερων των συζύγων διενεργηθεί από μόνο τον ένα σύζυγο χωρίς τη συναίνεση του άλλου, η εν λόγω πράξη θα υπόκειται σε ακύρωση κατόπιν αίτησης του μη συναινέσαντος συζύγου, εφόσον αφορούσε στη διάθεση ή στη σύσταση εμπράγματου ή προσωπικού δικαιώματος επί ακινήτου περιουσιακού στοιχείου. Στην περίπτωση που οι εν λόγω πράξεις αφορούν κινητά περιουσιακά στοιχεία, υπόκεινται σε ακύρωση μόνο εάν μεταβιβάζουν δικαιώματα επί των εν λόγω κινητών περιουσιακών στοιχείων από χαριστική αιτία (άρθρο 1326 ΑΚ).

2.5. Υπάρχουν δικαιοπραξίες που καταρτίζονται από τον ένα σύζυγο αλλά δεσμεύουν και τον άλλο;

Οι πράξεις συνήθους διαχείρισης της κοινής περιουσίας δύνανται να διενεργηθούν από τον ένα σύζυγο ενεργούντα μεμονωμένα, πλην όμως δεσμεύουν και τον άλλο σύζυγο.

2.6. Ποιος είναι υπεύθυνος για χρέη που συνάφθηκαν κατά τη διάρκεια του γάμου; Ποια περιουσιακά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι πιστωτές προκειμένου να ικανοποιήσουν τις αξιώσεις τους;

Αμφότεροι οι σύζυγοι είναι από κοινού υπεύθυνοι για τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με την κοινή περιουσία και για τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν για τις ανάγκες της οικογένειας, υπέγγυες δε συναφώς είναι τόσο η κοινή περιουσία όσο και η προσωπική περιουσία των συζύγων (άρθρα 1327 και 1330 ΑΚ).

Οι υποχρεώσεις που σχετίζονται με την προσωπική περιουσία ορισμένου συζύγου αποτελούν προσωπικές υποχρεώσεις του εν λόγω συζύγου, ενώ το ίδιο ισχύει και για τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο πράξεων έκτακτης διαχείρισης που διενεργήθηκαν χωρίς την αναγκαία συναίνεση του άλλου συζύγου. Οι πιστωτές προσωπικών υποχρεώσεων δύνανται για την ικανοποίηση των αξιώσεών τους να στραφούν κατά της προσωπικής περιουσίας του οφειλέτη συζύγου. Εάν αυτή δεν είναι επαρκής, ωστόσο, δύνανται επίσης να στραφούν κατά της κοινής περιουσίας, μόνο όμως έως το ποσό της αξίας του μεριδίου του οφειλέτη συζύγου στην κοινή περιουσία (άρθρο 1329 ΑΚ).

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Μάλτα

More information

Kunsill Nutarili ta' Malta , 171, Strait Street, , Valletta VLT 1435 Malta

Tel: 2127227469