3 Με ποιον τρόπο μπορούν οι σύζυγοι να διευθετήσουν το καθεστώς που διέπει τα περιουσιακά τους στοιχεία;

3.1. Ποιες διατάξεις μπορούν να τροποποιηθούν από ένα σύμφωνο και ποιες όχι; Ποια καθεστώτα που διέπουν τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων μπορούν να επιλεγούν;

Οι σύζυγοι είναι ελεύθεροι να συνάψουν γαμήλια σύμβαση με την οποία να επιλέγουν το σύστημα ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεών τους. Η εν λόγω επιλογή μπορεί να είναι μεταξύ 1) του συστήματος της κοινοκτημοσύνης, 2) του συστήματος της περιουσιακής αυτοτέλειας και 3) του συστήματος της κοινοκτημοσύνης επί του υπολοίπου στο πλαίσιο χωριστής διαχείρισης. Σύμφωνα με το σύστημα της κοινοκτημοσύνης επί του υπολοίπου, η περιουσία που αποκτά έκαστος σύζυγος κατά τη διάρκεια του γάμου τηρείται και διοικείται από τον σύζυγο που την απέκτησε, ως εάν αυτός να ήταν ο αποκλειστικός κύριός της (άρθρο 1339 ΑΚ). Κατά τη λύση της κοινοκτημοσύνης επί του υπολοίπου, τα τελικά περιουσιακά υπόλοιπα των συζύγων που απομένουν μετά την αφαίρεση των υποχρεώσεων εξισώνονται (άρθρο 1341 ΑΚ).

3.2. Ποιες είναι οι τυπικές προϋποθέσεις και με ποιον πρέπει να επικοινωνήσω;

Η γαμήλια σύμβαση πρέπει να συναφθεί με δημόσιο έγγραφο. Για τη σύναψη γαμήλιας σύμβασης απαιτείται προσφυγή σε συμβολαιογράφο.

3.3. Πότε μπορεί να συναφθεί ένα σύμφωνο και πότε τίθεται σε ισχύ;

Εάν η γαμήλια σύμβαση συναφθεί πριν από τον γάμο, τίθεται σε ισχύ κατά τον χρόνο τέλεσης του γάμου. Ωστόσο, όσον αφορά τις σχέσεις με τους τρίτους, η γαμήλια σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία κατά την οποία ο συμβολαιογράφος θα καταχωρίσει την πράξη στο δημόσιο μητρώο. Εάν η γαμήλια σύμβαση συναφθεί μετά την τέλεση του γάμου, όσον αφορά τις μεταξύ των συζύγων σχέσεις, τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της σύναψής της, ενώ, όσον αφορά τις σχέσεις με τους τρίτους, τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία κατά την οποία ο συμβολαιογράφος θα καταχωρίσει την πράξη στο δημόσιο μητρώο.

3.4. Μπορούν οι σύζυγοι να τροποποιήσουν ένα υπάρχον σύμφωνο; Εάν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Ναι, η γαμήλια σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί, όμως κάθε τροποποίηση που θα πραγματοποιηθεί μετά την τέλεση του γάμου χρήζει της συναίνεσης του δικαστή που προεδρεύει του δικαστηρίου εκούσιας δικαιοδοσίας. Οι υπάρχοντες πιστωτές που διατηρούν αξίωση γεννηθείσα πριν από την τροποποίηση δεν επηρεάζονται από αυτήν.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Μάλτα

More information

Kunsill Nutarili ta' Malta , 171, Strait Street, , Valletta VLT 1435 Malta

Tel: 2127227469