4 Μπορεί ή πρέπει να καταχωρηθεί το καθεστώς που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων;

Οι γαμήλιες συμβάσεις πρέπει να καταχωρίζονται από τον συμβολαιογράφο εντός 15 ημερών από την ημερομηνία σύναψής τους.

4.1. Μπορούν να υπάρχουν μία ή περισσότερες καταχωρήσεις περιουσιακών στοιχείων των συζύγων στη χώρα σας; Πού;

Υφίσταται μόνο ένα μητρώο. Πρόκειται για το δημόσιο μητρώο που τελεί υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

4.2. Ποια έγγραφα καταχωρούνται; Ποιες πληροφορίες καταχωρούνται;

Πρέπει να καταχωρίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες: το γεγονός της σύναψης γαμήλιας σύμβασης, η ημερομηνία της πράξης, τα στοιχεία των συμβαλλόμενων μερών και ο τύπος του συστήματος ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων συζύγων που επέλεξαν τα μέρη για τη ρύθμιση των περιουσιακών σχέσεών τους.

4.3. Ποιος και με ποιον τρόπο μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες του μητρώου;

Οι πληροφορίες του δημόσιου μητρώου είναι προσβάσιμες σε κάθε πρόσωπο που θα υποβάλει σχετική αίτηση. Απαιτείται η υποβολή ενός απλού εγγράφου αιτήματος στο μητρώο και παρέχεται επίσημη απάντηση εντός 10 ημερών από το αίτημα. Οι συμβολαιογράφοι διαθέτουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο μητρώο και δύνανται να λαμβάνουν άμεσες απαντήσεις.

4.4. Ποια είναι τα νομικά αποτελέσματα μιας εγγραφής (εγκυρότητα, αντιτάξιμο);

Το βασικό αποτέλεσμα είναι ότι οι τρίτοι (ιδίως οι πιστωτές) τεκμαίρεται ότι γνωρίζουν την ύπαρξη της γαμήλιας σύμβασης.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Μάλτα

More information

Kunsill Nutarili ta' Malta , 171, Strait Street, , Valletta VLT 1435 Malta

Tel: 2127227469