5 Ποιες είναι οι συνέπειες ενός διαζυγίου/χωρισμού;

5.1. Με ποιον τρόπο διαχωρίζεται η περιουσία (εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα);

Αυτό εξαρτάται από το επιλεγέν σύστημα ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων. Εάν πρόκειται για κατ' αντιδικία διαζύγιο/χωρισμό, είναι το δικαστήριο που αποφασίζει για τον τρόπο διανομής της περιουσίας. Εάν δεν υφίσταται αντιδικία, αποφασίζουν οι ίδιοι οι σύζυγοι, υπό την επιφύλαξη της κύρωσης της συμφωνίας τους από το δικαστήριο. Το άρθρο 1333 του Αστικού Κώδικα ορίζει ότι η κοινή περιουσία διανέμεται μέσω της παραχώρησης σε καθέναν από τους συζύγους του μισού του ενεργητικού που περιλαμβάνεται στην κοινή περιουσία.

5.2. Ποιος είναι υπεύθυνος για τα υπάρχοντα χρέη μετά το διαζύγιο/χωρισμό;

Αυτό εξαρτάται από το επιλεγέν σύστημα ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων. Εάν πρόκειται για κατ' αντιδικία διαζύγιο/χωρισμό, είναι το δικαστήριο που αποφασίζει για τον τρόπο διανομής της περιουσίας. Εάν δεν υφίσταται αντιδικία, αποφασίζουν οι ίδιοι οι σύζυγοι, υπό την επιφύλαξη της κύρωσης της συμφωνίας τους από το δικαστήριο. Το άρθρο 1333 του Αστικού Κώδικα ορίζει ότι στην περίπτωση διανομής της κοινής περιουσίας έκαστος σύζυγος αναλαμβάνει το μισό του παθητικού που περιλαμβάνεται στην κοινή περιουσία.

5.3. Πρέπει ο ένας σύζυγος να εγείρει αξίωση για αντισταθμιστική πληρωμή;

Βάσει του συστήματος της κοινοκτημοσύνης, έκαστος σύζυγος οφείλει να αποζημιώσει την κοινή περιουσία εάν έχει χρησιμοποιήσει στοιχεία της κοινής περιουσίας για την εκπλήρωση ίδιων αυτού υποχρεώσεων (άρθρο 1331 παρ. 1 ΑΚ). Σε περίπτωση που στοιχεία της προσωπικής περιουσίας ορισμένου συζύγου χρησιμοποιήθηκαν για την εκπλήρωση υποχρεώσεων της κοινής περιουσίας, ο εν λόγω σύζυγος δικαιούται αποζημίωσης (άρθρο 1331 παρ. 2 ΑΚ). Η εν λόγω αποζημίωση παρέχεται μέσω της εκχώρησης χρημάτων (άρθρο 1331 παρ. 3 ΑΚ).

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Μάλτα

More information

Kunsill Nutarili ta' Malta , 171, Strait Street, , Valletta VLT 1435 Malta

Tel: 2127227469