9 Σε ποια αρμόδια αρχή πρέπει να απευθυνθεί κάποιος σε περιπτώσεις διενέξεων και άλλων νομικών θεμάτων;

Εκτός του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού αριθ. 2201/2003 της ΕΕ, τα μαλτέζικα δικαστήρια διαθέτουν διεθνή δικαιοδοσία στις υποθέσεις διαζυγίου εάν τουλάχιστον ο ένας από τους συζύγους κατοικούσε στη Μάλτα κατά την ημερομηνία υποβολής της αγωγής διαζυγίου ενώπιον του αρμόδιου πολιτικού δικαστηρίου ή εάν τουλάχιστον ο ένας από τους συζύγους διατηρούσε συνήθη διαμονή στη Μάλτα για διάστημα ενός έτους αμέσως πριν από την υποβολή της αγωγής διαζυγίου.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Μάλτα

More information

Kunsill Nutarili ta' Malta , 171, Strait Street, , Valletta VLT 1435 Malta

Tel: 2127227469