2 Υπάρχει νόμιμο καθεστώς που να διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων και, εφόσον υπάρχει, τι προβλέπει;

2.1. Παρακαλούμε περιγράψτε τις γενικές αρχές: Ποια αγαθά αποτελούν μέρος της κοινοκτημοσύνης περιουσιακών στοιχείων; Ποια αγαθά αποτελούν μέρος των ξεχωριστών περιουσιών των συζύγων;

Από 1 Ιανουαρίου 2018 πρόκειται να ισχύσει στις Κάτω Χώρες ένα καθεστώς περιορισμένης κοινοκτημοσύνης περιουσιακών στοιχείων, το οποίο προβλέπει ότι τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια του γάμου και οποιαδήποτε χρέη συνδέονται με αυτά αποτελούν μέρος της συζυγικής κοινοκτημοσύνης – βλ. άρθρο 1:94 BW (Αστικός Κώδικας των Κάτω Χωρών). Στα περιουσιακά στοιχεία που δεν αποτελούν μέρος της κοινοκτημοσύνης συμπεριλαμβάνονται εκείνα που αποκτώνται δυνάμει του κληρονομικού δικαίου ή με δωρεά, τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και οι συντάξεις του επιζώντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου περί εξίσωσης των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων σε περίπτωση διαζυγίου. Το νομικό αυτό καθεστώς εφαρμόζεται για γάμους που έχουν συναφθεί την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 ή για συζύγους που έχουν ζητήσει την ακύρωση υφιστάμενης προγαμιαίας συμφωνίας μετά την ημερομηνία αυτή και τέλεσαν γάμο υπό αυτό το νομοθετικό καθεστώς. Η κοινοκτημοσύνη περιλαμβάνει επίσης περιουσιακά στοιχεία που ανήκαν στους συζύγους από κοινού ήδη πριν το γάμο (ήτοι κατά τη συμβίωση). Ειδικό καθεστώς εφαρμόζεται όταν ο ένας από τους συζύγους διευθύνει επιχείρηση – βλ. άρθρο 1:95a BW.

Για γάμους που έχουν συναφθεί πριν την 1η Ιανουαρίου εξακολουθεί να ισχύει το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς. Στο προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς ίσχυε η πλήρης κοινοκτημοσύνη. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκαν στους συζύγους κατά την έναρξη του γάμου και όλα τα περιουσιακά στοιχεία που αυτοί απέκτησαν στη συνέχεια ανήκουν στην κοινή περιουσία, για όσο χρόνο παραμένει η κοινοκτημοσύνη υφιστάμενη. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν με κληρονομία ή δωρεά και τα οποία, σύμφωνα με την τελευταία βούληση του διαθέτη ή την πρόθεση του δωρητή, παραμένουν εκτός της κοινής περιουσίας (δυνάμει επονομαζόμενης και«ρήτρας αποκλεισμού»), τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που προβλέπονται στο νόμο για την εξίσωση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων σε περίπτωση χωρισμού και οι συντάξεις εν ζωή εξαρτώμενων προσώπων δεν περιλαμβάνονται στην κοινή περιουσία.Τα στοιχεία ενεργητικού (και παθητικού) που συνδέονται αποκλειστικά με τον ένα από τους συζύγους, ομοίως, δεν περιλαμβάνονται στην κοινή περιουσία (βλ. άρθρο1:94 παρ. 5 BW). Σύμφωνα με τη νομολογία, τα ειδικά συνταξιοδοτικά δικαιώματα και οι αποζημιώσεις για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη ανήκουν στις προσωπικές περιουσίες των συζύγων. Στις λοιπές περιπτώσεις,η ύπαρξη τέτοιου συνδέσμου δεν γίνεται εύκολα δεκτή. Οι καρποί προσωπικών περιουσιακών στοιχείων επίσης ανήκουν στην προσωπική περιουσία του εκάστοτε συζύγου (βλ. άρθρο 1:94 παρ. 6 BW). Οι υποχρεώσεις που ανέλαβε έκαστος σύζυγος, με την εξαίρεση των υποχρεώσεων που σχετίζονται με προσωπικά περιουσιακά στοιχεία, επίσης περιλαμβάνονται στην κοινή περιουσία και πρέπει να εκπληρώνονται από το ενεργητικό της κοινής περιουσίας (βλ. άρθρο 1:94 παρ. 7 BW).

2.2. Υπάρχουν νομικές προϋποθέσεις σχετικά με την κατανομή των περιουσιακών στοιχείων;

Εάν στο πλαίσιο διαδικασίας διαζυγίου ανακύψει διαφορά σχετικά με τον κύριο ορισμένου περιουσιακού στοιχείου και κανείς από τους συζύγους δεν δύναται να αποδείξει τα δικαιώματά του επί του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου, το επίμαχο περιουσιακό στοιχείο χαρακτηρίζεται κοινό, πλην όμως ο εν λόγω κανόνας δεν μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τα συμφέροντα πιστωτών (βλ. άρθρο 1:94 παρ. 8 BW).

2.3. Οι σύζυγοι πρέπει να προβούν σε απογραφή των περιουσιακών στοιχείων; Εάν ναι, πότε και με ποιον τρόπο;

Όχι

2.4. Ποιος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων; Ποιος έχει δικαίωμα διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων; Μπορεί ένας εκ των συζύγων να διαθέσει/διαχειριστεί την περιουσία μόνος του ή είναι απαραίτητη η συναίνεση του έτερου συζύγου (π.χ. στις περιπτώσεις διάθεσης της οικίας των συζύγων); Ποια είναι η επίδραση ενδεχόμενης απουσίας συναίνεσης στην εγκυρότητα μιας νομικής συναλλαγής και στο αντιτάξιμο κατά τρίτων;

Τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν στο όνομα ορισμένου από τους συζύγους [π.χ. ακίνητα και μετοχές σε NV (ανώνυμη εταιρεία) ή BV (εταιρεία περιορισμένης ευθύνης)] τελούν υπό τη διαχείριση του συζύγου στου οποίου το όνομα αποκτήθηκαν. Όσον αφορά όλα τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία της κοινής περιουσίας, δύναται να τα διαχειρίζεται οποιοσδήποτε σύζυγος ενεργώντας μόνος (βλ. άρθρο 1:97 BW). Η συζυγική οικία δύναται να διατεθεί μόνο με τη συναίνεση αμφότερων των συζύγων (βλ. άρθρο 1:88 BW). Η συναίνεση αμφότερων των συζύγων απαιτείται και για τη σύσταση υποθήκης επί της συζυγικής οικίας. Εάν ο άλλος σύζυγος, λόγω απουσίας του ή για άλλη αιτία, δεν δύναται να παράσχει τη συναίνεσή του ή αρνείται να παράσχει τη συναίνεσή του, η αναγκαία συναίνεση μπορεί να αναπληρωθεί με δικαστική απόφαση. Εάν αργότερα διαπιστωθεί ότι λείπει η αναγκαία συναίνεση, ο άλλος σύζυγος δύναται να επικαλεστεί την ακυρότητα της δικαιοπραξίας (βλ. άρθρο 1:89 BW) εντός προθεσμίας τριών ετών (βλ. άρθρο 3:52 BW).

2.5. Υπάρχουν δικαιοπραξίες που καταρτίζονται από τον ένα σύζυγο αλλά δεσμεύουν και τον άλλο;

Βλ. την απάντηση ανωτέρω υπό 2.4.

2.6. Ποιος είναι υπεύθυνος για χρέη που συνάφθηκαν κατά τη διάρκεια του γάμου; Ποια περιουσιακά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι πιστωτές προκειμένου να ικανοποιήσουν τις αξιώσεις τους;

Έκαστος σύζυγος ευθύνεται από κοινού και εις ολόκληρον με τον άλλο σύζυγο για τις υποχρεώσεις του νοικοκυριού και για τις δαπάνες φροντίδας και ανατροφής των τέκνων κατά τη διάρκεια του γάμου (βλ. άρθρο 1:85 BW). Ο κανόνας αυτός ισχύει ανεξάρτητα από το καθεστώς τέλεσης του γάμου.

Βλ. αναφορικά με τις υποχρεώσεις του νοικοκυριού την απάντηση υπό το ερώτημα 2.5. και αναφορικά με τις λοιπές υποχρεώσεις την απάντηση υπό το ερώτημα 2.1. Οι πιστωτές δύνανται για την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους να στραφούν κατά ολόκληρης της περιουσίας των συζύγων. Εάν ένας σύζυγος εξόφλησε υποχρέωση της κοινής περιουσίας με πόρους από την προσωπική περιουσία του, δικαιούται συναφώς αποζημίωση (βλ. άρθρο 1:95 BW). Οι προσωπικές υποχρεώσεις ενός συζύγου δύνανται να ικανοποιηθούν από την κοινή περιουσία κατά τη διάρκεια του γάμου, αλλά ο άλλος σύζυγος δικαιούται να υποδείξει στον πιστωτή τα ίδια περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη συζύγου, από τα οποία μπορεί να εκπληρωθεί η υποχρέωση. Εάν ορισμένη προσωπική υποχρέωση εκπληρωθεί από την κοινή περιουσία, ο οφειλέτης σύζυγος υποχρεούται να αποζημιώσει την κοινή περιουσία (βλ. άρθρο 1:96 παρ. 4 BW).

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Κάτω Χώρες

More information

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie , Spui 184 , NL - 2511 BW Den Haag , Nederland

Tel.: +31 - 70 - 330 71 11

Fax: +31 - 70 - 360 28 61