3 Με ποιον τρόπο μπορούν οι σύζυγοι να διευθετήσουν το καθεστώς που διέπει τα περιουσιακά τους στοιχεία;

3.1. Ποιες διατάξεις μπορούν να τροποποιηθούν από ένα σύμφωνο και ποιες όχι; Ποια καθεστώτα που διέπουν τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων μπορούν να επιλεγούν;

Οι σύζυγοι δύνανται να αποκλίνουν από το νομοθετημένο σύστημα μέσω της σύναψης γαμιαίας σύμβασης. Τα μέρη είναι ελεύθερα να επιλέξουν το περιεχόμενο της σύμβασης, στην πράξη, ωστόσο, συνήθως επιλέγεται ένα σύστημα περιορισμένης κοινοκτημοσύνης ή ένα σύστημα αποκλεισμού οποιασδήποτε κοινοκτημοσύνης, το οποίο συχνά συνδυάζεται με συμφωνίες εκκαθαριστικών διανομών. Διάκριση πρέπει να γίνει μεταξύ της περιοδικής εκκαθαριστικής διανομής και των τελικής εκκαθαριστικής διανομής κατά τη λύση του γάμου. Δεν επιτρέπεται ο αποκλεισμός των αμοιβαίων αξιώσεων διατροφής ή ο περιορισμός των κανόνων για την προστασία της οικογένειας, όπως της απαίτησης για τη συναίνεση του άλλου συζύγου προκειμένου να διατεθεί η συζυγική οικία (βλ. άρθρο 1:88 BW).

3.2. Ποιες είναι οι τυπικές προϋποθέσεις και με ποιον πρέπει να επικοινωνήσω;

Η γαμιαία σύμβαση πρέπει να συναφθεί υπό τον τύπο του δημόσιου εγγράφου. Για τις διευθύνσεις συμβολαιογράφων αστικού δικαίου στις Κάτω Χώρες, βλ. http://www.notaries-directory.eu.

3.3. Πότε μπορεί να συναφθεί ένα σύμφωνο και πότε τίθεται σε ισχύ;

Γαμήλια σύμβαση δύναται να συναφθεί είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια του γάμου (βλ.άρθρο 1:114 BW). Στην πρώτη περίπτωση, τίθεται σε ισχύ κατά τον χρόνο της σύναψης του γάμου, ενώ, στη δεύτερη περίπτωση, για τους συζύγους, μία ημέρα μετά την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης.

3.4. Μπορούν οι σύζυγοι να τροποποιήσουν ένα υπάρχον σύμφωνο; Εάν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Η τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκεια του γάμου είναι δυνατή, βλ. αναλυτικότερα υπό τα ερωτήματα 3.2. και 3.3.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Κάτω Χώρες

More information

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie , Spui 184 , NL - 2511 BW Den Haag , Nederland

Tel.: +31 - 70 - 330 71 11

Fax: +31 - 70 - 360 28 61