4 Μπορεί ή πρέπει να καταχωρηθεί το καθεστώς που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων;

4.1. Μπορούν να υπάρχουν μία ή περισσότερες καταχωρήσεις περιουσιακών στοιχείων των συζύγων στη χώρα σας; Πού;

Το μητρώο συζυγικής περιουσίας μεταξύ συζύγων τηρείται στο γραφείο του δικαστικού γραμματέα. Οι γαμιαίες συμβάσεις πρέπει να κατατίθενται στο δικαστήριο της αρμοδιότητας του τόπου σύναψης του γάμου. Εάν ο γάμος έχει συναφθεί εκτός της επικράτειας των Κάτω Χωρών, η γαμιαία σύμβαση πρέπει να κατατεθεί στον γραμματέα του δικαστηρίου της Χάγης.

4.2. Ποια έγγραφα καταχωρούνται; Ποιες πληροφορίες καταχωρούνται;

Στο μητρώο καταχωρείται αντίγραφο του πρωτότυπου εγγράφου που περιλαμβάνει τη γαμιαίας σύμβαση.

4.3. Ποιος και με ποιον τρόπο μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες του μητρώου;

Οποιοσδήποτε δύναται να ελέγξει το μητρώο και, έναντι αντιτίμου, να λάβει αντίγραφο της γαμιαίας σύμβασης.

4.4. Ποια είναι τα νομικά αποτελέσματα μιας εγγραφής (εγκυρότητα, αντιτάξιμο);

Μια σύμβαση που έγινε κατά τη διάρκεια του γάμου μπορεί να αντιταχθεί στους καλόπιστους τρίτους 14 ημέρες μετά την κατάθεση της σύμβασης στο μητρώο (βλ.άρθρο 1:120 BW). Τα προγαμιαία συμβόλαια που έχουν συναφθεί πριν από την σύναψη του γάμου και κατατεθεί στο μητρώο αντιτάσσονται στους τρίτους από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου και εφεξής.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Κάτω Χώρες

More information

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie , Spui 184 , NL - 2511 BW Den Haag , Nederland

Tel.: +31 - 70 - 330 71 11

Fax: +31 - 70 - 360 28 61