5 Ποιες είναι οι συνέπειες ενός διαζυγίου/χωρισμού;

5.1. Με ποιον τρόπο διαχωρίζεται η περιουσία (εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα);

Η κοινοκτημοσύνη λύεται με διαζύγιο (βλ. άρθρο 1:99 BW).Καταρχήν, έκαστος από τους συζύγους δικαιούται το μισό της περιουσίας. Μετά τη λύση της κοινοκτημοσύνης, έκαστος σύζυγος δύναται να ζητήσει την επιστροφή των ενδυμάτων του, των κοσμημάτων του, του επαγγελματικού και επιχειρηματικού εξοπλισμού του, των εγγράφων του και των ενθυμίων που ανήκουν στην οικογένειά του (βλ. άρθρο 1:101 BW). Ο τρόπος διανομής μπορεί να καθοριστεί με συμφωνία διαζυγίου ή δικαστικά (βλ. άρθρο 3:185 BW ). Η διανομή μπορεί να ζητηθεί ανά πάσα στιγμή (βλ. άρθρο 3:178 BW). Με βάση την εκκαθαριστική διανομή που προβλέπεται από τη γαμιαία της σύμβαση, στην περίπτωση διαζυγίου ενδέχεται να πρέπει επίσης να υπάρξει διευθέτηση (υπό τη μορφή οικονομικής αποζημίωσης) μεταξύ των συζύγων.

5.2. Ποιος είναι υπεύθυνος για τα υπάρχοντα χρέη μετά το διαζύγιο/χωρισμό;

Μετά το διαζύγιο, κάθε πρώην σύζυγος παραμένει υπεύθυνος για το σύνολο των κοινών υποχρεώσεων που ο ίδιος ανέλαβε κατά τη διάρκεια του γάμου. Ο άλλος πρώην σύζυγος καθίσταται από κοινού και εις ολόκληρονυπεύθυνος για τις εν λόγω υποχρεώσεις μετά τη λύση του γάμου. Ο πιστωτής δύναται να ικανοποιήσει την εν λόγω απαίτησή του μόνο από την κοινή περιουσία που περιέρχεται στον άλλο πρώην σύζυγο. Η απαίτηση δύναται επίσης να ικανοποιηθεί από την προσωπική περιουσία του πρώην συζύγου που ανέλαβε την υποχρέωση, αλλά όχι από την προσωπική περιουσία του άλλου πρώην συζύγου (βλ.άρθρο 1:102 BW).

5.3. Πρέπει ο ένας σύζυγος να εγείρει αξίωση για αντισταθμιστική πληρωμή;

Η διανομή της κοινής περιουσίας μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη διανομή των περιουσιακών στοιχείων σε είδος ή με την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης. Η διανομή μπορεί να ζητηθεί ανά πάσα στιγμή (βλ. άρθρο 3:178 BW).

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Κάτω Χώρες

More information

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie , Spui 184 , NL - 2511 BW Den Haag , Nederland

Tel.: +31 - 70 - 330 71 11

Fax: +31 - 70 - 360 28 61