8 Τι προβλέπει ο νόμος για τις περιουσιακές σχέσεις καταχωρημένων και μη καταχωρημένων συντρόφων;

Τα προαναφερθέντα ισχύουν κατ' αναλογία και για τα καταχωρημένα σύμφωνα συμβίωσης 1(βλ. άρθρα 1:80a – 1:80g BW). Οι κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, ωστόσο, διαφέρουν ουσιωδώς, βλ. σχετικά

1 Στις Κάτω Χώρες, πρόσωπα είτε του ίδιου είτε διαφορετικού φύλου μπορούν να τελέσουν γάμο μεταξύ τους καθώς και να καταχωρήσουν σύμφωνο συμβίωσης .

τα άρθρα10:70 – 10:85 BW. Ο BWδεν περιλαμβάνει κανόνες σχετικά με τα μη καταχωρημένα σύμφωνα συμβίωσης .Ωστόσο, οι συμβιούντες δύνανται να συμπεριλάβουν συμφωνίες τους σε σύμφωνο συμβίωσης , η οποία γενικά καταρτίζεται υπό τον τύπο δημοσίου εγγράφου. Επίσης, οι συμβιούντες συχνά συντάσσουν πράξεις τελευταίας βούλησης προς όφελος του συντρόφου τους.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Κάτω Χώρες

More information

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie , Spui 184 , NL - 2511 BW Den Haag , Nederland

Tel.: +31 - 70 - 330 71 11

Fax: +31 - 70 - 360 28 61