9 Σε ποια αρμόδια αρχή πρέπει να απευθυνθεί κάποιος σε περιπτώσεις διενέξεων και άλλων νομικών θεμάτων;

Η διανομή της κοινής περιουσίας μπορεί να συνδυάζεται με αγωγή διαζυγίου. Η δικαιοδοσία για την αγωγή διανομής ακολουθεί τους κανόνες αναφορικά με τη δικαιοδοσία για το διαζύγιο (βλ. άρθρο 4 παρ. 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering = Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας ), όπως αυτοί ορίζονται στον κανονισμό Βρυξέλλες IIα. Εάν η διανομή της κοινής περιουσίας δεν συνδυάζεται με διαδικασία διαζυγίου (για παράδειγμα, εάν ζητείται διανομή περιουσίας μετά την έκδοση απόφασης διαζυγίου), εφαρμογής τυγχάνει το άρθρο 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τα ολλανδικά δικαστήρια διαθέτουν διεθνή δικαιοδοσία εάν ο τόπος συνήθους διαμονής του εναγόμενου βρίσκεται στις Κάτω Χώρες.

Ο κανονισμός (EE) 2016/1103 της 24ης Ιουνίου 2016, θα έχει εφαρμογή σε όλες τις αγωγές που θα ασκηθούν και τις αποφάσεις και τις πράξεις που θα εκδοθούν από τις 29 Ιανουαρίου 2019 και έπειτα, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας κατά την οποία έχει τελεστεί ο γάμος.

Ο κανονισμός αυτός ορίζει ότι οι αρμόδιες αρχές θα έχουν ως ακολούθως:

- Για ζητήματα σχετικά με τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων σε περίπτωση θανάτου ενός εξ αυτών, αρμόδιο είναι το δικαστήριο που επιλαμβάνεται της κληρονομικής διαδοχής (άρθρο 4).

- Για ζητήματα σχετικά με τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων σε περίπτωση υποβολής αιτήσεως διαζυγίου, δικαστικού χωρισμού ή ακυρώσεως γάμου, αρμόδιο, γενικώς, είναι το δικαστήριο που αποφαίνεται επί των γαμικών διαφορών.

- Στις λοιπές περιπτώσεις, οι σύζυγοι μπορούν να συμφωνήσουν ότι δικαιοδοσία θα έχει το κράτος μέλος του οποίου το δίκαιο είναι το εφαρμοστέο ή το κράτος μέλος στο οποίο έχει συναφθεί ο γάμος. Αυτή η συμφωνία καταρτίζεται εγγράφως και φέρει ημερομηνία και υπογραφή των μερών. Ελλείψει τέτοιας συμφωνίας, αρμόδια, κατά γενικό κανόνα, να αποφανθούν επί οποιουδήποτε ζητήματος άπτεται των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, πέραν της περιπτώσεως του θανάτου ενός εκ των συζύγων ή γαμικών διαφορών, είναι τα δικαστήρια του κράτους μέλους:

  • στην επικράτεια του οποίου έχουν τη συνήθη διαμονή τους οι σύζυγοι κατά τον χρόνο υποβολής αγωγής στο δικαστήριο ή, ελλείψει αυτής·
  • στην επικράτεια του οποίου είχαν την τελευταία συνήθη διαμονή τους οι σύζυγοι, εφόσον ένας εξ αυτών εξακολουθεί να διαμένει εκεί κατά τον χρόνο υποβολής αγωγής στο δικαστήριο ή, ελλείψει αυτής·
  • στην επικράτεια του οποίου έχει τη συνήθη διαμονή του ο εναγόμενος κατά τον χρόνο υποβολής αγωγής στο δικαστήριο ή, ελλείψει αυτής·
  • της κοινής ιθαγένειας των συζύγων κατά τον χρόνο υποβολής αγωγής στο δικαστήριο.

Με την επιφύλαξη ενδεχόμενης εκκρεμούς ένδικης διαδικασίας, οι συμβολαιογράφοι στις Κάτω Χώρες δεν δεσμεύονται από τους οικείους κανόνες δικαιοδοσίας και μπορούν να ενεργούν ελεύθερα, για παράδειγμα όσον αφορά τη σύνταξη γαμικού συμφώνου ή συμφωνίας επιλογής εφαρμοστέου δικαίου ή δημοσίου εγγράφου για τη διανομή της περιουσίας των συζύγων.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Κάτω Χώρες

More information

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie , Spui 184 , NL - 2511 BW Den Haag , Nederland

Tel.: +31 - 70 - 330 71 11

Fax: +31 - 70 - 360 28 61