3 Με ποιον τρόπο μπορούν οι σύζυγοι να διευθετήσουν το καθεστώς που διέπει τα περιουσιακά τους στοιχεία;

3.1. Ποιες διατάξεις μπορούν να τροποποιηθούν από ένα σύμφωνο και ποιες όχι; Ποια καθεστώτα που διέπουν τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων μπορούν να επιλεγούν;

Οι σύζυγοι δύνανται, μέσω γαμιαίας σύμβασης (η οποία πρέπει να καταρτιστεί υπό τον τύπο συμβολαιογραφικού δημόσιου εγγράφου), να διευρύνουν ή να περιορίσουν το πεδίο εφαρμογής του νόμιμου συστήματος κοινοκτημοσύνης, ή να επιλέξουν την εφαρμογή μεταξύ τους συστήματος περιουσιακής αυτοτέλειας ή συστήματος περιουσιακής αυτοτέλειας με εξίσωση των σωρευθέντων αποκτημάτων. Το εν λόγω συμβόλαιο δύναται να συναφθεί είτε πριν από τη σύναψη του γάμου είτε κατά τη διάρκειά του. Το γαμιαίο συμβόλαιο δύναται να τροποποιηθεί ή να λυθεί. Εάν λυθεί ενόσω διαρκεί ο γάμος, ο νόμος ορίζει ότι εφαρμόζεται μεταξύ των συζύγων το νόμιμο σύστημα της κοινοκτημοσύνης, πλην εάν οι σύζυγοι αποφάσισαν άλλως. Όσον αφορά τις σχέσεις με τους τρίτους, ένας σύζυγος δύναται να επικαλεστεί το γαμιαίο συμβόλαιο έναντι τρίτου εάν αυτός γνώριζε το γεγονός της σύναψης και το περιεχόμενό της (άρθρα 47 και 47 1 του κώδικα περί οικογένειας και κηδεμονίας).

Οι σύζυγοι δεν επιτρέπεται να διευρύνουν την κοινοκτημοσύνη ώστε να καταλαμβάνει:

  • 1) τα περιουσιακά στοιχεία που τυχόν θα αποκτηθούν στο μέλλον από κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά,
  • 2. 2) τα περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από συγκυριότητα επί περιουσιακού στοιχείου εξαρτωμένου από αυτοτελείς κανόνες (π.χ. συγκυριότητα σε εταιρεία αστικού δικαίου ή σε εμπορική εταιρεία),
  • 3) τα αμεταβίβαστα δικαιώματα που μπορούν να ανήκουν σε μόνο ένα πρόσωπο,
  • 4) τις αξιώσεις αποζημίωσης για σωματική βλάβη ή διαταραχή της υγείας, υπό τον όρο ότι δεν ανήκουν στην κοινή περιουσία, ή τις αξιώσεις αποκατάστασης προκληθείσας ζημιάς,
  • 5) τις μη ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις των συζύγων για την καταβολή αμοιβών από εργασία ή εισοδημάτων από άλλες κερδοσκοπικές δραστηριότητες (άρθρο 49 κώδικα περί οικογένειας και κηδεμονίας).

3.2. Ποιες είναι οι τυπικές προϋποθέσεις και με ποιον πρέπει να επικοινωνήσω;

Η γαμιαία σύμβαση πρέπει να καταρτισθεί υπό τον τύπο συμβολαιογραφικού δημόσιου εγγράφου, άλλως είναι άκυρη (άρθρο 47 παρ. 1 του κώδικα περί οικογένειας και κηδεμονίας και άρθρο 73 παρ. 2 του Αστικού Κώδικα).

3.3. Πότε μπορεί να συναφθεί ένα σύμφωνο και πότε τίθεται σε ισχύ;

Το γαμήλιο συμβόλαιο δύναται να συναφθεί πριν από την τέλεση του γάμου, στην οποία περίπτωση τίθεται σε ισχύ με την τέλεση του γάμου, ή κατά τη διάρκεια του γάμου, στην οποία περίπτωση τίθεται σε ισχύ άμεσα.

3.4. Μπορούν οι σύζυγοι να τροποποιήσουν ένα υπάρχον σύμφωνο; Εάν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Οι σύζυγοι δύνανται να τροποποιήσουν το συμβόλαιο οποτεδήποτε, υπό τον όρο της τήρησης των τυπικών απαιτήσεων που περιγράφονται υπό το ερώτημα 3.2. Το πολωνικό δίκαιο δεν επιβάλλει την απαίτηση παρόδου κάποιου ελάχιστου χρονικού διαστήματος μεταξύ της σύνταξης και της τροποποίησης του γαμιαίου συμβολαίου.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Πολωνία

More information

Krajowa Rada Notarialna , ul. Dzika 19/23 , PL - 00-172 Warszawa , Polska

Tel.: +48 - 22 - 635 78 40

Fax: +48 - 22 - 635 79 10