4 Μπορεί ή πρέπει να καταχωρηθεί το καθεστώς που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων;

Στην Πολωνία δεν υφίσταται ειδικό μητρώο καταχώρισης των γαμιαίων συμβολαίων.

Σύμφωνα με το νόμο περί Εθνικών Μητρώων των Δικαστηρίων, τηρείται μητρώο επιχειρηματιών. Ο εν λόγω νόμος επιτρέπει την καταχώριση πληροφοριών σχετικά με το καθεστώς της συζυγικής περιουσίας προσώπων που είναι καταχωρημένα ως επιχειρηματίες ή εταίροι εμπορικών εταιρειών. Τα δεδομένα του μητρώου είναι δημόσια. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση αυτή, η απαίτηση ενημέρωσης του αντισυμβαλλόμενου μέρους σχετικά με τη σύναψη γαμιαίου συμβολαίου θα εκπληρώνεται με την παροχή σημειώματος σχετικά με το καθεστώς της συζυγικής περιουσίας που έχει καταχωρηθεί στο ανωτέρω μητρώο (βλ. 3.1).

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Πολωνία

More information

Krajowa Rada Notarialna , ul. Dzika 19/23 , PL - 00-172 Warszawa , Polska

Tel.: +48 - 22 - 635 78 40

Fax: +48 - 22 - 635 79 10