5 Ποιες είναι οι συνέπειες ενός διαζυγίου/χωρισμού;

5.1. Με ποιον τρόπο διαχωρίζεται η περιουσία (εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα);

Στην περίπτωση παύσης της εφαρμογής του νόμιμου συστήματος της κοινοκτημοσύνης, η κοινή περιουσία και η διανομή αυτής διέπονται από τις διατάξεις σχετικά με την από κοινού κληρονομία περιουσιακών στοιχείων και τη διανομή κληρονομιαίων περιουσιών αντιστοίχως (άρθρο 46 του κώδικα περί οικογένειας και κηδεμονίας).

Η κοινή περιουσία δύναται να διανεμηθεί στην περίπτωση παύσης της εφαρμογής του συστήματος της κοινοκτημοσύνης ενόσω διαρκεί ο γάμος, για παράδειγμα, ως αποτέλεσμα δικαστικής απόφασης ή σχετικής σύμβασης, καθώς και στην περίπτωση παύσης της εφαρμογής του συστήματος της κοινοκτημοσύνης μετά τη λύση του γάμου (λόγω διαζυγίου ή χωρισμού). Η διαδικασία διαζυγίου ή χωρισμού δεν σχετίζεται με τη διανομή της κοινής περιουσίας. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η κοινή περιουσία διανέμεται στο πλαίσιο χωριστής διαδικασίας. Το διαζύγιο και ο χωρισμός λαμβάνουν χώρα ως αποτέλεσμα δικαστικής απόφασης. Η κοινή περιουσία δύναται να διανεμηθεί δια δικαστικής απόφασης ή σύμβασης, η οποία πρέπει να καταρτιστεί υπό τον τύπο του συμβολαιογραφικού δημόσιου εγγράφου εάν η κοινή περιουσία περιλαμβάνει ακίνητα (το αυτό ισχύει και για τα λοιπά ειδικά δικαιώματα).

Τα μερίδια των συζύγων στην κοινή περιουσία είναι ίσα, πλην εάν με το γαμιαίο συμβόλαιο ορίζεται άλλως. Στο δικαστήριο δύναται να υποβληθεί αίτημα τακτοποίησης άνισων μεριδίων (άρθρο 501 του κώδικα περί οικογένειας και κηδεμονίας).

Έκαστος σύζυγος οφείλει να επιστρέψει τα τυχόν έξοδα και δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την ίδια αυτού περιουσία από την κοινή περιουσία, με την εξαίρεση των εξόδων και δαπανών για περιουσιακά στοιχεία που απέφεραν εισοδήματα. Έκαστος σύζυγος δύναται να απαιτήσει να αποζημιωθεί για τα τυχόν έξοδα και δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την κοινή περιουσία από την ίδια αυτού περιουσία. Κανείς από τους συζύγους δεν δύναται να απαιτήσει την επιστροφή εξόδων και δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για την εκπλήρωση των αναγκών της οικογένειας, πλην εάν τα εν λόγω έξοδα και δαπάνες επέφεραν αύξηση της αξίας της κοινής περιουσίας κατά τον χρόνο της παύσης της εφαρμογής του καθεστώτος της κοινοκτημοσύνης. Η επιστροφή πραγματοποιείται κατά τη διανομή της κοινής περιουσίας. Ωστόσο. το δικαστήριο δύναται να διατάξει τη νωρίτερη επιστροφή δαπανών, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την ευημερία της οικογένειας (άρθρο 45 παρ. 1 και 2 του κώδικα περί οικογένειας και κηδεμονίας).

5.2. Ποιος είναι υπεύθυνος για τα υπάρχοντα χρέη μετά το διαζύγιο/χωρισμό;

Οι σύζυγοι παραμένουν υπεύθυνοι για τις υφιστάμενες υποχρεώσεις και μετά το διαζύγιο/χωρισμό. Η διανομή της κοινής περιουσίας δεν περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις. Τυχόν σύμβαση μεταξύ των συζύγων αναφορικά με την εξόφληση των υποχρεώσεων δεν παράγει αποτελέσματα έναντι των πιστωτών, πλην εάν αυτοί συναινέσουν στην ανάληψη της εκάστοτε υποχρέωσης από τον ένα σύζυγο.

5.3. Πρέπει ο ένας σύζυγος να εγείρει αξίωση για αντισταθμιστική πληρωμή;

Στην περίπτωση της λύσης καθεστώτος περιουσιακής αυτοτέλειας με εξίσωση των σωρευθέντων αποκτημάτων, η αύξηση της αξίας της περιουσίας εκάστου συζύγου που επήλθε κατά τη διάρκεια εφαρμογής του καθεστώτος δύναται να εξισωθεί δια καταβολής σε χρήμα ή σε είδος (άρθρο 514 παρ. 1 του κώδικα περί οικογένειας και κηδεμονίας). Η αξίωση για την εν λόγω εξισωτική καταβολή παραγράφεται μετά δέκα έτη (άρθρο 118 του Αστικού Κώδικα).

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Πολωνία

More information

Krajowa Rada Notarialna , ul. Dzika 19/23 , PL - 00-172 Warszawa , Polska

Tel.: +48 - 22 - 635 78 40

Fax: +48 - 22 - 635 79 10