9 Σε ποια αρμόδια αρχή πρέπει να απευθυνθεί κάποιος σε περιπτώσεις διενέξεων και άλλων νομικών θεμάτων;

Στις υποθέσεις που εκδικάζονται κατά την κατ' αντιδικία διαδικασία, τα πολωνικά δικαστήρια διαθέτουν δικαιοδοσία στις γαμικές διαφορές και τις διαφορές σχετικά με τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων εάν ο εναγόμενος διατηρεί την κατοικία ή τη διαμονή του στην Πολωνία, ή, εφόσον δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση, εάν:

  • 1) ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας ή της τελευταίας κοινής διαμονής των συζύγων βρισκόταν στην Πολωνία και ένας σύζυγος εξακολουθεί να διατηρεί κατοικία ή διαμονή στην Πολωνία, ή
  • 2) ο ενάγων σύζυγος διατηρούσε την κατοικία ή τη διαμονή του στην Πολωνία για τουλάχιστον ένα έτος αμέσως πριν από την έναρξη της διαδικασίας, ή
  • 3) ο ενάγων σύζυγος είναι Πολωνός πολίτης και διατηρούσε την κατοικία ή τη διαμονή του στην Πολωνία για τουλάχιστον έξι μήνες αμέσως πριν από την έναρξη της διαδικασίας, ή
  • 4) αμφότεροι οι σύζυγοι είναι Πολωνοί πολίτες.

Τα πολωνικά δικαστήρια διαθέτουν αποκλειστική δικαιοδοσία εάν αμφότεροι οι σύζυγοι είναι Πολωνοί πολίτες και αμφότεροι κατοικούν και διαμένουν στην Πολωνία (άρθρο 1103 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). Στις υποθέσεις που εκδικάζονται κατά την εκούσια διαδικασία, τα πολωνικά δικαστήρια διαθέτουν δικαιοδοσία στις γαμικές διαφορές εάν ένας από τους συζύγους ή ένα από τα πρόσωπα που προτίθενται να νυμφευθούν είναι Πολωνός πολίτης, ή είναι αλλοδαπός που διατηρεί την κατοικία ή διαμονή του στην Πολωνία ή προτίθεται να νυμφευθεί στην Πολωνία. Οι υποθέσεις με αντικείμενο τη διανομή της κοινής περιουσίας μετά τη λύση του καθεστώτος της κοινοκτημοσύνης επίσης υπάγονται στη δικαιοδοσία των πολωνικών δικαστηρίων εάν η κοινή περιουσία ή σημαντικό τμήμα αυτής βρίσκεται στην Πολωνία (άρθρο 1106 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Πολωνία

More information

Krajowa Rada Notarialna , ul. Dzika 19/23 , PL - 00-172 Warszawa , Polska

Tel.: +48 - 22 - 635 78 40

Fax: +48 - 22 - 635 79 10