4 Μπορεί ή πρέπει να καταχωρηθεί το καθεστώς που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων;

4.1. Μπορούν να υπάρχουν μία ή περισσότερες καταχωρήσεις περιουσιακών στοιχείων των συζύγων στη χώρα σας; Πού;

Τα Ληξιαρχεία τηρούν μητρώο των ισχυόντων καθεστώτων ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων μεταξύ συζύγων (άρθρα 180 επ. του Ληξιαρχικού Κώδικα). Στην περίπτωση που οι σύζυγοι έχουν συνάψει γαμήλια σύμβαση πριν από την τέλεση του γάμου τους, το γεγονός αυτό θα πρέπει να αναφέρεται στο πιστοποιητικό γάμου, το οποίο καταχωρίζεται στο αντίστοιχο ληξιαρχείο (άρθρο 190 τουΛηξιαρχικού Κώδικα).

4.2. Ποια έγγραφα καταχωρούνται; Ποιες πληροφορίες καταχωρούνται;

Επιπρόσθετα στις γενικές απαιτήσεις, το πιστοποιητικό γάμου πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων πληροφοριών, σημείωση σχετικά με το εάν ο γάμος πρόκειται να τελεστεί με ή χωρίς γαμήλια σύμβαση, αναφορά στη σχετική συμβολαιογραφική πράξη ή το έγγραφο που περιλαμβάνει τους λεπτομερείς όρους του συμφωνηθέντος καθεστώτος ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων και αναφορά του τύπου του καθεστώτος ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων εάν εντάσσεται σε έναν από τους προαναφερόμενους τύπους (άρθρο 181 του Ληξιαρχικού Κώδικα)

4.3. Ποιος και με ποιον τρόπο μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες του μητρώου;

Το ληξιαρχείο είναι δημόσιο.

4.4. Ποια είναι τα νομικά αποτελέσματα μιας εγγραφής (εγκυρότητα, αντιτάξιμο);

Η γαμήλια σύμβαση δύναται να αντιταχθεί σε τρίτους μόνο εάν έχει καταχωριστεί (άρθρο 1711 παρ. 1 ΑΚ και άρθρο 191 παρ. 1 Ληξιαρχικού Κώδικα).

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Πορτογαλία

More information

Ordem dos Notarios Portugal , Travessa da Trindade, nº 16 - 2.º C , PT - 1200-469 Lisbon , Portugal

Tel.: +351 21 346 81 76

Fax: +351 21 346 81 78