5 Ποιες είναι οι συνέπειες ενός διαζυγίου/χωρισμού;

5.1. Με ποιον τρόπο διαχωρίζεται η περιουσία (εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα);

Στην περίπτωση διαζυγίου, η κοινή περιουσία των συζύγων διανέμεται. Καταρχάς, διαχωρίζεται η προσωπική περιουσία των συζύγων. Ακολούθως, εξοφλούνται οι καταβλητέες αποζημιώσεις και υποχρεώσεις. Εντέλει, έκαστος σύζυγος λαμβάνει το μισό της κοινής περιουσίας. Ο κανόνας της ισότητας των μεριδίων είναι υποχρεωτικός, γεγονός που σημαίνει ότι τυχόν συμφωνία προβλέπουσα άλλως θα είναι άκυρη (άρθρο 1730 ΑΚ). Ακόμη και εάν οι σύζυγοι συμφώνησαν ότι οι περιουσιακές σχέσεις τους θα διέπονται από το σύστημα της καθολικής κοινοκτημοσύνης, στην περίπτωση διαζυγίου οι σύζυγοι λαμβάνουν μόνο ό,τι θα λάμβαναν υπό το νόμιμο σύστημα της κοινοκτημοσύνης (άρθρο 1790 ΑΚ).

Εάν οι σύζυγοι δεν καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τη διανομή της κοινής τους περιουσίας, αυτή θα διανεμηθεί από το δικαστήριο. Εάν οι σύζυγοι συμφωνήσουν σχετικά με τη διανομή της κοινής τους περιουσίας, αυτή θα διενεργηθεί ενώπιον συμβολαιογράφου ή στο ληξιαρχείο.

5.2. Ποιος είναι υπεύθυνος για τα υπάρχοντα χρέη μετά το διαζύγιο/χωρισμό;

Στο πλαίσιο της διανομής της κοινής περιουσίας, οι κοινές υποχρεώσεις επίσης διανέμονται. Ωστόσο, η εν λόγω διανομή παράγει έννομα αποτελέσματα έναντι των πιστωτών μόνο εάν αυτοί παράσχουν τη συναίνεσή τους.

5.3. Πρέπει ο ένας σύζυγος να εγείρει αξίωση για αντισταθμιστική πληρωμή;

Στην περίπτωση που τα περιουσιακά στοιχεία που έλαβε ένας σύζυγος στο πλαίσιο της διανομής της κοινής περιουσίας υπερβαίνουν σε αξία αυτήν του μεριδίου που δικαιούται, οι σύζυγοι δύνανται να συμφωνήσουν αντιστάθμιση σε είδος ή υπό τη μορφή χρηματικής καταβολής. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της αντισταθμιστικής πληρωμής θα υπολογιστεί από τον συμβολαιογράφο, βάσει της αξίας των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και του μεριδίου εκάστου συζύγου στην κοινή περιουσία. Εάν οι σύζυγοι δεν δύνανται να καταλήξουν σε συμφωνία, για την αντιστάθμιση θα αποφασίσει το δικαστήριο.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Πορτογαλία

More information

Ordem dos Notarios Portugal , Travessa da Trindade, nº 16 - 2.º C , PT - 1200-469 Lisbon , Portugal

Tel.: +351 21 346 81 76

Fax: +351 21 346 81 78