3 Με ποιον τρόπο μπορούν οι σύζυγοι να διευθετήσουν το καθεστώς που διέπει τα περιουσιακά τους στοιχεία;

3.1. Ποιες διατάξεις μπορούν να τροποποιηθούν από ένα σύμφωνο και ποιες όχι; Ποια καθεστώτα που διέπουν τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων μπορούν να επιλεγούν;

Οι σύζυγοι δύνανται να επιλέξουν μεταξύ του νόμιμου συστήματος κοινοκτημοσύνης, του συμβατικού συστήματος κοινοκτημοσύνης και του συστήματος περιουσιακής αυτοτέλειας. Στο πλαίσιο συμβατικού συστήματος κοινοκτημοσύνης, οι σύζυγοι δύνανται να διευρύνουν ή να περιορίσουν το εύρος της κοινής περιουσίας, να ρυθμίσουν τους όρους μιας πιθανής μελλοντικής διανομής της κοινής περιουσίας τους ή να ορίσουν ότι για ορισμένες πράξεις διαχείρισης θα απαιτείται η συναίνεση αμφότερων των συζύγων. Εάν επιλέξουν σύστημα περιουσιακής αυτοτέλειας, έκαστος σύζυγος διατηρεί την περιουσία που του ανήκε πριν από τον γάμο και καθίσταται μοναδικός κύριος των περιουσιακών στοιχείων που αποκτά ατομικά κατά τη διάρκεια του γάμου. Ωστόσο, οι σύζυγοι δεν δύνανται να αποκλίνουν από το βασικό σύστημα που ορίζεται βάσει των άρθρων 313 έως 328 του Αστικού Κώδικα, ανεξαρτήτως του συστήματος ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεών τους που θα επιλέξουν.

3.2. Ποιες είναι οι τυπικές προϋποθέσεις και με ποιον πρέπει να επικοινωνήσω;

Οι γαμήλιες συμβάσεις με τις οποίες επιλέγεται σύστημα άλλο από το νόμιμο σύστημα κοινοκτημοσύνης πρέπει να κυρώνονται από συμβολαιογράφο, άλλως πάσχουν από απόλυτη ακυρότητα.

3.3. Πότε μπορεί να συναφθεί ένα σύμφωνο και πότε τίθεται σε ισχύ;

Γαμήλια σύμβαση δύναται να συναφθεί πριν από τον γάμο, στην οποία περίπτωση παράγει τα αποτελέσματά της μόνο από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου και εφεξής. Γαμήλια σύμβαση δύναται επίσης να συναφθεί κατά τη διάρκεια του γάμου, στην οποία περίπτωση παράγει τα αποτελέσματά της από την ημερομηνία σύναψής της (άρθρο 330 του Αστικού Κώδικα).

3.4. Μπορούν οι σύζυγοι να τροποποιήσουν ένα υπάρχον σύμφωνο; Εάν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Σύμφωνα με το άρθρο 369 του Αστικού Κώδικα, εάν έχει παρέλθει τουλάχιστον ένα έτος από την τέλεση του γάμου, οι σύζυγοι δύνανται, οποτεδήποτε το επιθυμούν, να αντικαταστήσουν το ισχύον μεταξύ τους καθεστώς ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεών τους με άλλο ή να τροποποιήσουν το ισχύον μεταξύ τους καθεστώς ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεών τους, τηρώντας τις ουσιαστικές και τυπικές απαιτήσεις που προβλέπει ο νόμος για τη σύναψη γαμήλιας σύμβασης.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Ρουμανία

More information

Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România , Strada General H.M.Berthelot, nr. 41 , Sector 1 , RO - 010164 Bucureşti , România

Tel.: +40 21 313 99 20

Fax: +40 21 313 99 10