4 Μπορεί ή πρέπει να καταχωρηθεί το καθεστώς που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων;

4.1. Μπορούν να υπάρχουν μία ή περισσότερες καταχωρήσεις περιουσιακών στοιχείων των συζύγων στη χώρα σας; Πού;

Οι γαμήλιες συμβάσεις πρέπει να καταχωρίζονται στο εθνικό μητρώο ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων μεταξύ συζύγων, το οποίο τηρείται από την Εθνική Ένωση Συμβολαιογράφων της Ρουμανίας (Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România), το ληξιαρχικό μητρώο που τηρείται στον φορέα όπου συνάφθηκε ο γάμος και, ανάλογα προς τη φύση των εκάστοτε περιουσιακών στοιχείων, άλλα μητρώα δημοσιότητας (εμπορικό μητρώο, κτηματολόγιο κ.λπ.).

4.2. Ποια έγγραφα καταχωρούνται; Ποιες πληροφορίες καταχωρούνται;

Αντίγραφο της γαμήλιας σύμβασης πρέπει να υποβληθεί στο εθνικό μητρώο καθεστώτων ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων μεταξύ συζύγων, το ληξιαρχικό μητρώο και τα λοιπά προαναφερθέντα μητρώα.

4.3. Ποιος και με ποιον τρόπο μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες του μητρώου;

Οποιοσδήποτε δύναται να ζητήσει πληροφορίες από το εθνικό μητρώο καθεστώτων ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων μεταξύ συζύγων και να αιτηθεί την έκδοση πιστοποιητικών υπό το μορφή αποσπασμάτων από το μητρώο (άρθρο 334 παρ. 5 του Αστικού Κώδικα), χωρίς να υποχρεούται να αποδείξει έννομο συμφέρον.

4.4. Ποια είναι τα νομικά αποτελέσματα μιας εγγραφής (εγκυρότητα, αντιτάξιμο);

Οι γαμήλιες συμβάσεις αντιτάσσονται έναντι τρίτων μόνο εάν έχουν καταχωρισθεί.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Ρουμανία

More information

Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România , Strada General H.M.Berthelot, nr. 41 , Sector 1 , RO - 010164 Bucureşti , România

Tel.: +40 21 313 99 20

Fax: +40 21 313 99 10