6 Ποιες είναι οι συνέπειες ενός θανάτου;

Ο επιζών σύζυγος καλείται ως κληρονόμος του αποβιώσαντος συζύγου εφόσον δεν υφίσταται τελεσίδικη απόφαση διαζυγίου κατά την ημερομηνία έναρξης της κληρονομικής διαδικασίας (άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα). Το μερίδιο επί της κληρονομιαίας περιουσίας το οποίο δικαιούται ο επιζών σύζυγος ανέρχεται: στο ένα τέταρτο της κληρονομιαίας περιουσίας εάν αυτή διανέμεται μεταξύ του επιζώντος συζύγου και κατιόντων του αποβιώσαντος, στο ένα τρίτο της κληρονομιαίας περιουσίας εάν αυτή διανέμεται μεταξύ του επιζώντος συζύγου, προνομιούχων ανιόντων (γονείς) του αποβιώσαντος και προνομιούχων συγγενών σε πλάγια γραμμή (αδέλφια και οι κατιόντες τους) του αποβιώσαντος, στο μισό της κληρονομιαίας περιουσίας εάν αυτή διανέμεται μόνο μεταξύ του επιζώντος συζύγου και είτε προνομιούχων ανιόντων είτε προνομιούχων συγγενών σε πλάγια γραμμή του αποβιώσαντος, και στα τρία τέταρτα της κληρονομιαίας περιουσίας εάν αυτή διανέμεται μεταξύ του επιζώντος συζύγου και είτε απλών ανιόντων (παππούδες/γιαγιάδες και οι ανιόντες τους) του αποβιώσαντος είτε απλών συγγενών σε πλάγια γραμμή (θείοι, θείες, πρώτα ξαδέλφια, αδέλφια των παππούδων/γιαγιάδων) του αποβιώσαντος. Εάν ο αποβιώσας δεν έχει άλλους νόμιμους κληρονόμους, ο επιζών σύζυγος λαμβάνει ολόκληρη την κληρονομιαία περιουσία (άρθρο 972 του Αστικού Κώδικα).

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Ρουμανία

More information

Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România , Strada General H.M.Berthelot, nr. 41 , Sector 1 , RO - 010164 Bucureşti , România

Tel.: +40 21 313 99 20

Fax: +40 21 313 99 10