8 Τι προβλέπει ο νόμος για τις περιουσιακές σχέσεις καταχωρημένων και μη καταχωρημένων συντρόφων;

Οι καταχωρισμένες ή μη καταχωρισμένες σχέσεις συμβίωσης ούτε αναγνωρίζονται ούτε ρυθμίζονται από τη ρουμανική νομοθεσία.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Ρουμανία

More information

Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România , Strada General H.M.Berthelot, nr. 41 , Sector 1 , RO - 010164 Bucureşti , România

Tel.: +40 21 313 99 20

Fax: +40 21 313 99 10