9 Σε ποια αρμόδια αρχή πρέπει να απευθυνθεί κάποιος σε περιπτώσεις διενέξεων και άλλων νομικών θεμάτων;

Εκτός του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού αριθ. 2201/2003, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διεθνούς δικαιοδοσίας του ρουμανικού νόμου περί ιδιωτικού διεθνούς δικαίου αριθ. 105/1992, τα ρουμανικά δικαστήρια διαθέτουν την αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφαίνονται επί των διαφορών με αντικείμενο τη λύση, την ακυρότητα και την ακύρωση γάμου, και επί των λοιπών διαφορών μεταξύ συζύγων (εξαιρουμένων αυτών που αφορούν σε ακίνητα ευρισκόμενα στην αλλοδαπή), εφόσον κατά την ημερομηνία της αγωγής αμφότεροι οι σύζυγοι διατηρούν την κατοικία τους (ως «κατοικία» ορισμένου προσώπου νοείται ο τόπος τον οποίο το εν λόγω πρόσωπο έχει δηλώσει ως τον κύριο τόπο διαβίωσής του) στη Ρουμανία και ο ένας εξ αυτών διαθέτει τη ρουμανική ιθαγένεια ή είναι ανιθαγενής. Τα ρουμανικά δικαστήρια είναι επίσης αρμόδια για την επίλυση όλων των διαφορών αναφορικά με ακίνητα που βρίσκονται στη Ρουμανία.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Ρουμανία

More information

Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România , Strada General H.M.Berthelot, nr. 41 , Sector 1 , RO - 010164 Bucureşti , România

Tel.: +40 21 313 99 20

Fax: +40 21 313 99 10