3 Με ποιον τρόπο μπορούν οι σύζυγοι να διευθετήσουν το καθεστώς που διέπει τα περιουσιακά τους στοιχεία;

3.1. Ποιες διατάξεις μπορούν να τροποποιηθούν από ένα σύμφωνο και ποιες όχι; Ποια καθεστώτα που διέπουν τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων μπορούν να επιλεγούν;

Μετά τη σύναψη του γάμου, οι σύζυγοι δύνανται να συμφωνήσουν τη διεύρυνση ή τον περιορισμό της κοινοκτημοσύνης που προβλέπεται από το νόμο.

Ως διεύρυνση νοείται ότι οι σύζυγοι δύνανται να συμφωνήσουν ότι η κοινή περιουσία θα περιλαμβάνει και περιουσιακά στοιχεία που άλλως θα ανήκαν στην προσωπική περιουσία των συζύγων (για παράδειγμα, περιουσιακά στοιχεία που λήφθηκαν ως δωρεά, από κληρονομία ή σε υποκατάσταση περιουσιακών στοιχείων που είχαν αποκτηθεί πριν από τη σύναψη του γάμου). Ως περιορισμός νοείται ότι οι σύζυγοι δύνανται να συμφωνήσουν ότι τμήματα της κοινής περιουσίας (για παράδειγμα, οι καρποί, τα ωφελήματα και τα έσοδα από ορισμένο περιουσιακό στοιχείο που ανήκει αποκλειστικά στον ένα σύζυγο) θα εξαιρούνται από την κοινή περιουσία.

Ομοίως, οι σύζυγοι δύνανται να ρυθμίσουν με συμφωνία τους ζητήματα σχετικά με τη διαχείριση της κοινής περιουσίας (άρθρο 143a παρ.1 OZ), για παράδειγμα, δύνανται να ορίσουν ότι την κοινή περιουσία ή συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία θα διαχειρίζονται αμφότεροι οι σύζυγοι ή μόνο ένας εξ αυτών. Στην περίπτωση που ο ένας σύζυγος προβεί στη διάθεση ορισμένου περιουσιακού στοιχείου που εξαιρείται από την από κοινού διαχείριση, ο άλλος σύζυγος δεν δύναται να προβάλει ακυρότητα της διάθεσης. Οι εν λόγω τροποποιήσεις του νόμιμου πεδίου εφαρμογής της κοινοκτημοσύνης δύνανται να ισχύουν μόνο για περιουσιακά στοιχεία αποκτηθέντα μετά τη σύναψη της σχετικής συμφωνίας.

Οι σύζυγοι δύνανται να συμφωνήσουν αναστελλόμενη κοινοκτημοσύνη, στην οποία η κοινοκτημοσύνη δεν καθιερώνεται  έως ότου ο γάμος παύσει να υφίσταται. Στην περίπτωση αυτή, η συμφωνία δεν τροποποιεί την έκταση της κοινοκτημοσύνης, αλλά τον χρόνο καθιέρωσής  της. Κατά τη διάρκεια του γάμου, έκαστος σύζυγος αποκτά την αποκλειστική κυριότητα επί των εκάστοτε περιουσιακών στοιχείων του και μόνο κατά τον χρόνο που ο γάμος παύσει να υφίσταται, όλα τα πράγματα και δικαιώματα δημιουργούν το σύνολο της κοινής περιουσίας, η οποία κατόπιν εκκαθαρίζεται.

3.2. Ποιες είναι οι τυπικές προϋποθέσεις και με ποιον πρέπει να επικοινωνήσω;

Για τη σύναψη, τροποποίηση ή κατάργηση του γαμικού συμφώνου που περιγράφεται ανωτέρω απαιτείται δημόσιο έγγραφο καταρτισθέν από συμβολαιογράφο αστικού δικαίου.

3.3. Πότε μπορεί να συναφθεί ένα σύμφωνο και πότε τίθεται σε ισχύ;

Το σλοβακικό δίκαιο δεν προβλέπει τα προγαμιαία συμβόλαια. Ως εκ τούτου, οι γαμήλιες συμβάσεις δύνανται να συνάπτονται μόνο μετά την τέλεση του γάμου. Στην περίπτωση που η σύμβαση αφορά ακίνητο, τίθεται σε ισχύ μόνο μετά την καταχώρισή της στο κτηματολόγιο.

3.4. Μπορούν οι σύζυγοι να τροποποιήσουν ένα υπάρχον σύμφωνο; Εάν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του γάμου. Η τροποποιητική σύμβαση πρέπει, ομοίως, να περιβάλλεται τον τύπο του συνταχθέντος από συμβολαιογράφο αστικού δικαίου δημοσίου εγγράφου για να είναι έγκυρη.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Σλοβακία

More information

Notárska komora Slovenskej republiky , Krasovského 13 , SK - 851 01 Bratislava 5 , Slovensko

Tel.: +421 - 2 - 55 57 45 19

Fax: +421 - 2 - 55 57 45 89