4 Μπορεί ή πρέπει να καταχωρηθεί το καθεστώς που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων;

Στη Σλοβακία δεν υφίστανται ειδικά μητρώα για τις γαμήλιες συμβάσεις. Οι συμβάσεις που περιβάλλονται τον τύπο του δημοσίου εγγράφου καταχωρίζονται στο κεντρικό συμβολαιογραφικό μητρώο δημοσίων εγγράφων, το οποίο τηρείται από τον συμβολαιογραφικό σύλλογο της Σλοβακικής Δημοκρατίας. Ο κάτοχος του δημοσίου εγγράφου δύναται να το επαληθεύσει επισκεπτόμενος τον δικτυακό τόπο του συμβολαιογραφικού συλλόγου και ελέγχοντας εάν το δημόσιο έγγραφο εκδόθηκε στη Σλοβακική Δημοκρατία και το όνομα του συμβολαιογράφου που το συνέταξε. Τα περιεχόμενα του δημοσίου εγγράφου δεν είναι δημοσίως διαθέσιμα.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Σλοβακία

More information

Notárska komora Slovenskej republiky , Krasovského 13 , SK - 851 01 Bratislava 5 , Slovensko

Tel.: +421 - 2 - 55 57 45 19

Fax: +421 - 2 - 55 57 45 89