9 Σε ποια αρμόδια αρχή πρέπει να απευθυνθεί κάποιος σε περιπτώσεις διενέξεων και άλλων νομικών θεμάτων;

Όσον αφορά το διαζύγιο, την ακυρότητα του γάμου, ή την αναγνώριση της ύπαρξης ή μη γάμου, το περιφερειακό δικαστήριο της περιφέρειας όπου οι σύζυγοι είχαν την τελευταία κοινή κατοικία τους είναι αρμόδιο, εάν τουλάχιστον ο ένας από τους συζύγους εξακολουθεί να διαμένει εκεί. Εάν δεν υφίσταται τέτοιο δικαστήριο, αρμόδιο είναι το δικαστήριο της γενικής δωσιδικίας του εναγομένου και, εάν δεν υφίσταται ούτε τέτοιο δικαστήριο, αρμόδιο είναι το δικαστήριο της γενικής δωσιδικίας του ενάγοντος [άρθρο 88 Občianskeho súdneho poriadku (OSP) – Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας]. Το δικαστήριο της γενικής δωσιδικίας ορισμένου πολίτη είναι το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου ο εν λόγω πολίτης διατηρεί την κατοικία του και, εάν δεν διαθέτει κατοικία, το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου ο εν λόγω πολίτης διαμένει.

Όσον αφορά την εκκαθάριση της κοινής περιουσίας των συζύγων ή άλλης περιουσίας μετά το διαζύγιο ή την κατάργηση της από κοινού μίσθωσης οικίας, αρμόδιο είναι το δικαστήριο που επιλαμβάνεται του διαζυγίου. Σε σχέση με τις γαμικές διαφορές, διεθνής δικαιοδοσία των σλοβακικών δικαστηρίων υφίσταται εάν τουλάχιστον ένας από τους συζύγους αποτελεί πολίτη της Σλοβακικής Δημοκρατίας. Εάν κανείς από τους συζύγους δεν είναι Σλοβάκος πολίτης, τα σλοβακικά δικαστήρια διαθέτουν δικαιοδοσία:

  • εάν τουλάχιστον ένας από τους συζύγους κατοικεί στη Σλοβακία και η απόφαση του δικαστηρίου δύναται να αναγνωριστεί στα εγχώρια δικαστήρια αμφότερων των συζύγων, ή
  • εάν τουλάχιστον ένας από τους συζύγους κατοικεί στη Σλοβακική Δημοκρατία για μακρό χρονικό διάστημα, ή
  • όσον αφορά την ακυρότητα γάμου, εάν οι σύζυγοι διαβιούν στη Σλοβακική Δημοκρατία. (άρθρο 38 ZMPS)

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Σλοβακία

More information

Notárska komora Slovenskej republiky , Krasovského 13 , SK - 851 01 Bratislava 5 , Slovensko

Tel.: +421 - 2 - 55 57 45 19

Fax: +421 - 2 - 55 57 45 89