3 Με ποιον τρόπο μπορούν οι σύζυγοι να διευθετήσουν το καθεστώς που διέπει τα περιουσιακά τους στοιχεία;

3.1. Ποιες διατάξεις μπορούν να τροποποιηθούν από ένα σύμφωνο και ποιες όχι; Ποια καθεστώτα που διέπουν τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων μπορούν να επιλεγούν;

Ο νέος Οικογενειακός Κώδικας της Σλοβενίας ρυθμίζει το θεσμό της συμφωνίας για τη ρύθμιση περιουσιακών και έννομων σχέσεων. Ως συμφωνία για τη ρύθμιση περιουσιακών και έννομων σχέσεων νοείται μια σύμβαση με την οποία οι σύζυγοι συμφωνούν σε καθεστώς περιουσιακών σχέσεων με διαφορετικό περιεχόμενο από αυτό που προβλέπεται στον νόμο. Εν προκειμένω, οι σύζυγοι δύνανται επίσης να συμφωνήσουν από κοινού και τις λοιπές περιουσιακές σχέσεις τους κατά τη διάρκεια του γάμου ή σε περίπτωση διαζυγίου. Πριν από τη σύναψη συμφωνίας για τη ρύθμιση περιουσιακών και έννομων σχέσεων, οι σύζυγοι οφείλουν να ενημερώσουν ο ένας τον άλλον για την περιουσιακή τους κατάσταση, άλλως η οικεία συμφωνία μπορεί να προσβληθεί. Μέρος της συμφωνίας ρύθμισης των περιουσιακών και έννομων σχέσεων μπορεί να αποτελεί και η συμφωνία για αμοιβαία υποστήριξη, καθώς και η συμφωνία για συζυγική διατροφή σε περίπτωση διαζυγίου.

3.2. Ποιες είναι οι τυπικές προϋποθέσεις και με ποιον πρέπει να επικοινωνήσω;

Τόσο για τη σύναψη όσο και για την τροποποίηση σύμβασης μεταξύ συζύγων πρέπει να τηρείται ο τύπος του συμβολαιογραφικού δημόσιου εγγράφου.

Η συμφωνία μεταξύ συζύγων για τη ρύθμιση των περιουσιακών και έννομων σχέσεών τους πρέπει να περιβάλλεται τον τύπο άμεσα εκτελεστού συμβολαιογραφικού εγγράφου. Πριν από την υπογραφή της συμφωνίας προβλέπεται υποχρέωση του συμβολαιογράφου για ενημέρωση και, στη συνέχεια, η πράξη καταχωρείται στο μητρώο συμφωνιών περί ρύθμισης των περιουσιακών και εννόμων σχέσεων. Εάν η συμφωνία ρύθμισης των περιουσιακών και εννόμων σχέσεων των συζύγων είναι άκυρη, τυγχάνει εφαρμογής το νόμιμο καθεστώς που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις. Εάν η συμφωνία ρύθμισης των περιουσιακών και εννόμων σχέσεων δεν καταχωρηθεί στο οικείο μητρώο, έναντι τρίτων ισχύει το τεκμήριο ότι στις περιουσιακές σχέσεις μεταξύ συζύγων εφαρμόζεται το νόμιμο καθεστώς που διέπει τις περιουσιακές τους σχέσεις.

3.3. Πότε μπορεί να συναφθεί ένα σύμφωνο και πότε τίθεται σε ισχύ;

Συμβάσεις που να ορίζουν ότι προσωπικά περιουσιακά στοιχεία θα ανήκουν στην κοινή περιουσία δύνανται να συναφθούν μόνο κατά τη διάρκεια του γάμου.

Εφαρμόζεται η αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων: η συμβατική ρύθμιση των περιουσιακών σχέσεων ισχύει μεταξύ των συζύγων από την ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας για τις περιουσιακές και έννομες σχέσεις τους, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη συμφωνία. Η συμφωνία για τη ρύθμιση των περιουσιακών και έννομων σχέσεων που συνάπτουν οι μέλλοντες σύζυγοι τίθεται σε ισχύ από την ημέρα σύναψης του γάμου ή από την επόμενη ημέρα που καθορίζεται από τους μέλλοντες συζύγους στη συμφωνία για τις περιουσιακές και έννομες σχέσεις τους.

3.4. Μπορούν οι σύζυγοι να τροποποιήσουν ένα υπάρχον σύμφωνο; Εάν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Εφαρμόζεται η αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων: οι σύζυγοι δύνανται να τροποποιούν τη συμφωνία που έχουν συνάψει σχετικά με τις περιουσιακές και έννομες σχέσεις τους και η οποία έχει περιβληθεί τον τύπο άμεσα εκτελεστού συμβολαιογραφικού εγγράφου, η δε τροποποίηση δηλώνεται στο μητρώο συμφωνιών περί ρύθμισης των περιουσιακών και εννόμων σχέσεων.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Σλοβενία

More information

Notarska Zbornica Slovenije , Tavčarjeva ulica 2 , SI - 1000 Ljublijana , Slovenija

Tel.: +386 - 1 - 439 25 70

Fax: +386 - 1 - 434 02 47