4 Μπορεί ή πρέπει να καταχωρηθεί το καθεστώς που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων;

Το μητρώο συμφωνιών για τη ρύθμιση των περιουσιακών και εννόμων σχέσεων όπου καταχωρείται η συμφωνία ρύθμισης των περιουσιακών και εννόμων σχέσεων των συζύγων είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα συλλογής πληροφοριών που τελεί υπό τη διαχείριση του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου της Σλοβενίας.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Σλοβενία

More information

Notarska Zbornica Slovenije , Tavčarjeva ulica 2 , SI - 1000 Ljublijana , Slovenija

Tel.: +386 - 1 - 439 25 70

Fax: +386 - 1 - 434 02 47