8 Τι προβλέπει ο νόμος για τις περιουσιακές σχέσεις καταχωρημένων και μη καταχωρημένων συντρόφων;

Η συμβίωση ορίζεται ως μια μακροχρόνια σχέση, παρόμοια με τη συζυγική σχέση, μεταξύ δύο ετερόφυλων συντρόφων που θα μπορούσαν, εάν το επιθυμούσαν, να συνάψουν μεταξύ τους γάμο. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να υφίσταται οποιοδήποτε νόμιμο κώλυμα στον γάμο τους. Το καθεστώς που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συμβιούντων συντρόφων είναι αντίστοιχο με αυτό που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων. Έτσι, σχηματίζεται κοινή περιουσία με τον ίδιο τρόπο που ισχύει για τα έγγαμα ζευγάρια. Η καταχώριση δεν είναι δυνατή για τους ετερόφυλους συντρόφους. Καθώς είναι σχεδόν αδύνατο να καθοριστεί το πότε μια σχέση καθίσταται μακροχρόνια, όλα τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν αφότου οι σύντροφοι άρχισαν να συμβιούν θα συναποτελούν κοινή περιουσία, εφόσον δεν θα υφίστατο κώλυμα σε τυχόν γάμο του ζεύγους.

Οι ομόφυλοι σύντροφοι δύνανται να συνάψουν καταχωρισμένη σχέση συμβίωσης, η οποία επιφέρει τα ίδια αποτελέσματα για τις περιουσιακές σχέσεις των συντρόφων με αυτά του γάμου (νόμος περί της καταχώρισης σχέσεων αστικής συμβίωσης μεταξύ ομόφυλων).

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Σλοβενία

More information

Notarska Zbornica Slovenije , Tavčarjeva ulica 2 , SI - 1000 Ljublijana , Slovenija

Tel.: +386 - 1 - 439 25 70

Fax: +386 - 1 - 434 02 47