3 Με ποιον τρόπο μπορούν οι σύζυγοι να διευθετήσουν το καθεστώς που διέπει τα περιουσιακά τους στοιχεία;

3.1. Ποιες διατάξεις μπορούν να τροποποιηθούν από ένα σύμφωνο και ποιες όχι; Ποια καθεστώτα που διέπουν τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων μπορούν να επιλεγούν;

Οι σύζυγοι έχουν δικαίωμα να επιλέξουν, μέσω της σύναψης μιας γαμήλιας σύμβασης, ένα σύστημα ρύθμισης των περιουσιακών τους σχέσεων διαφορετικό από το προκαθορισμένο σύστημα κοινοκτημοσύνης αποκτημάτων.

Ως εναλλακτικές λύσεις του νόμιμου συστήματος ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων βάσει κοινοκτημοσύνης αποκτημάτων, το ισπανικό δίκαιο προβλέπει ένα σύστημα περιουσιακής αυτοτέλειας (régimen de separación de bienes) και ένα σύστημα συμμετοχής στα αποκτήματα (régimen de participación). Στο σύστημα περιουσιακής αυτοτέλειας ( άρθρο 1435-1444 ΑΚ), κάθε σύζυγος διατηρεί τα περιουσιακά στοιχεία που συνεισέφερε στον γάμο και γίνεται ο αποκλειστικός κύριος της περιουσίας που απέκτησε κατά τη διάρκεια του γάμου. Όταν δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί σε ποιον ανήκει η περιουσία, ισχύει το τεκμήριο ισομοιρίας των συζύγων.

Στο σύστημα συμμετοχής στα αποκτήματα (άρθρο 1411-1434 ΑΚ), κάθε σύζυγος διατηρεί τα περιουσιακά στοιχεία που συνεισέφερε στον γάμο και γίνεται ο αποκλειστικός κύριος της περιουσίας που απέκτησε κατά τη διάρκεια του γάμου, αλλά κάθε σύζυγος δικαιούται ένα μερίδιο των αποκτημάτων του άλλου συζύγου κατά τη διάρκεια ισχύος του εν λόγω συστήματος. Τα εν λόγω αποκτήματα υπολογίζονται κατά τον χρόνο λύσης του συστήματος ή του γάμου.

Και στα δύο συστήματα, ο ένας σύζυγος δεν φέρει ευθύνη για τις υποχρεώσεις του άλλου συζύγου και κάθε σύζυγος έχει δικαίωμα να διαθέτει ελεύθερα την περιουσία του, εκτός από την οικογενειακή οικία (άρθρο 1320 ΑΚ).

3.2. Ποιες είναι οι τυπικές προϋποθέσεις και με ποιον πρέπει να επικοινωνήσω;

Οι γαμήλιες συμβάσεις (capitulaciones matrimoniales) πρέπει να συνάπτονται δυνάμει δημοσίων εγγράφων ( άρθρο 1315 ΑΚ). Συνεπώς η σύμβαση πρέπει να συναφθεί ενώπιον συμβολαιογράφου αστικού δικαίου, ο οποίος συντάσσει το δημόσιο έγγραφο ( άρθρο 1280 ΑΚ). Στη συνέχεια η σύμβαση καταχωρείται στο ληξιαρχείο προκειμένου να ισχύει έναντι τρίτων.

3.3. Πότε μπορεί να συναφθεί ένα σύμφωνο και πότε τίθεται σε ισχύ;

Οι γαμήλιες συμβάσεις μπορούν να συναφθούν πριν από τον γάμο ή οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του γάμου. Οι γαμήλιες συμβάσεις που συνάπτονται πριν από τον γάμο τίθενται σε ισχύ μόνο μετά την τέλεση του γάμου ( άρθρο 1333 ΑΚ). Οι γαμήλιες συμβάσεις που συνάπτονται κατά τη διάρκεια του γάμου ισχύουν από τη στιγμή της σύναψής τους, αλλά δεν ισχύουν έναντι τρίτων μέχρι να καταχωριστούν στο ληξιαρχείο.

3.4. Μπορούν οι σύζυγοι να τροποποιήσουν ένα υπάρχον σύμφωνο; Εάν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Οι σύζυγοι μπορούν επίσης να τροποποιήσουν μια υφιστάμενη σύμβαση, εφόσον πληρούνται οι ίδιες τυπικές απαιτήσεις ( άρθρο 1331 ΑΚ). Ωστόσο, η τροποποίηση δεν επηρεάζει τα δικαιώματα που έχουν ήδη αποκτηθεί από τρίτους (άρθρο 1317 ΑΚ).

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Ισπανία

More information

Consejo General del Notariado , Paseo del General Martinez Campos, 46, 6° , E - 28010 Madrid , España

Tel.: +34 - 91 - 308 72 32

Fax: +34 - 91 - 308 70 53