8 Τι προβλέπει ο νόμος για τις περιουσιακές σχέσεις καταχωρημένων και μη καταχωρημένων συντρόφων;

Δεν υπάρχει ενιαίος ισπανικός κανονισμός για τους καταχωρισμένους συντρόφους στο ουσιαστικό δίκαιο ούτε στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Ορισμένες αυτόνομες περιφέρειες έχουν τους δικούς τους κανονισμούς.

Οι σχέσεις συμβίωσης μπορεί να είναι μεταξύ ομόφυλων ή ετερόφυλων, καταχωρισμένες ή μη καταχωρισμένες. Δεν υπάρχει γενικός εθνικός κανονισμός.

Στις περιφέρειες Ανδαλουσία, Αραγονία,Αστούριας, Βαλεαρίδες Νήσοι, Κανάριες Νήσοι και Κανταβρία, το δίκαιο περί σχέσεων συμβίωσης περιλαμβάνει επίσης νομικές διατάξεις για την ύπαρξη ενός μητρώου σχέσεων συμβίωσης.

Μόνο στην περιφέρεια της Καταλονίας προβλέπεται η ύπαρξη δημοτικών μητρώων. Η ύπαρξη σχέσης συμβίωσης αποδεικνύεται μέσω δημοσίων εγγράφων.

Στις περιφέρειες Βαλένσια, Εξτρεμαδούρα, Καστίλλη-Λα Μάντσα, Καστίλλη-Λεόν, Μαδρίτη,Ναβάρρα και Χώρα των Βάσκων, δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανονισμοί περί σχέσεων συμβίωσης. Περιλαμβάνονται στους κανονισμούς περί μητρώου σχέσεων συμβίωσης.

Τα μητρώα σχέσεων συμβίωσης δεν ρυθμίζονται σε εθνικό αλλά σε περιφερειακό (αυτόνομο) επίπεδο και ισχύουν μόνο ειδικές νομοθετικές διατάξεις στις περιφέρειες Ανδαλουσία, Αραγονία,Αστούριας, Βαλεαρίδες Νήσοι,Βαλένσια, Γαλικία,Εξτρεμαδούρα, Κανάριες Νήσοι,Καστίλλη-Λα Μάντσα, Καστίλλη-Λεόν, Μαδρίτη, και Χώρα των Βάσκων οι οποίες περιλαμβάνουν επίσης νομοθετικές διατάξεις σχετικά με τις «de facto» σχέσεις συμβίωσης.

Κάθε αυτόνομη κοινότητα ρυθμίζει διαφορετικά το μητρώο και τα αποτελέσματα της καταχώρισης ποικίλουν από απλώς δηλωτικής σημασίας έως ουσιαστικής ισοδυναμίας με τον γάμο. Σε ορισμένες αυτόνομες κοινότητες δεν προβλέπεται περιφερειακό μητρώο.

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες νομοθετικές διατάξεις περί περιουσίας για μη καταχωρισμένες εξωγαμιαίες σχέσεις συμβίωσης, ενώ ακόμα και στις καταχωρισμένες σχέσεις συμβίωσης οι σύζυγοι είναι αυτοί που καθορίζουν το σύστημα ρύθμισης των περιουσιακών τους σχέσεων (εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τον νόμο), με δυνατότητα επιλογής ανάλογων ρόλων με αυτών του γάμου. Ελλείψει συμφωνίας ή συγκεκριμένης νομοθετικής διάταξης, ισχύουν οι γενικές διατάξεις του ενοχικού δικαίου και του εμπράγματου δικαίου.

Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, η οικογενειακή οικία ανήκει στον ιδιοκτήτη, ενώ στις περιπτώσεις που υπάρχουν τέκνα ή συμφέροντα που χρήζουν προστασίας εναπόκειται στην κρίση του δικαστή.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Ισπανία

More information

Consejo General del Notariado , Paseo del General Martinez Campos, 46, 6° , E - 28010 Madrid , España

Tel.: +34 - 91 - 308 72 32

Fax: +34 - 91 - 308 70 53