9 Σε ποια αρμόδια αρχή πρέπει να απευθυνθεί κάποιος σε περιπτώσεις διενέξεων και άλλων νομικών θεμάτων;

Τα ισπανικά δικαστήρια έχουν διεθνή δικαιοδοσία για όλες τις αγωγές που θα ασκηθούν, καθώς και τις αποφάσεις και τις πράξεις που θα εκδοθούν μέχρι τις 28 Ιανουαρίου 2019 σε αυτές τις διαδικασίες, εφόσον ένας εκ των συζύγων/συντρόφων έχει την ισπανική υπηκοότητα ή έχει τη συνήθη διαμονή του/της στην Ισπανία (άρθρο 50-60 LEC). Τόσο η καθ' ύλη όσο και η κατά τόπο αρμοδιότητα ανήκουν στο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία οι σύζυγοι/σύντροφοι διατηρούσαν την τελευταία κοινή συνήθη διαμονή τους ή, δευτερευόντως, στο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία ο εναγόμενος διατηρεί τη συνήθη διαμονή του.

Ισχύουν επίσης ειδικοί κανονισμοί για περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει διεθνής δικαιοδοσία ( άρθρο 36 LEC).

Ο κανονισμός (EE) 2016/1103 της 24ης Ιουνίου 2016, θα έχει εφαρμογή σε όλες τις αγωγές που θα ασκηθούν και τις αποφάσεις και τις πράξεις που θα εκδοθούν από τις 29 Ιανουαρίου 2019 και έπειτα, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας κατά την οποία έχει τελεστεί ο γάμος.

Ο κανονισμός αυτός ορίζει ότι οι αρμόδιες αρχές θα έχουν ως ακολούθως:

- Για ζητήματα σχετικά με τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων σε περίπτωση θανάτου ενός εξ αυτών, αρμόδιο είναι το δικαστήριο που επιλαμβάνεται της κληρονομικής διαδοχής (άρθρο 4).

- Για ζητήματα σχετικά με τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων σε περίπτωση υποβολής αιτήσεως διαζυγίου, δικαστικού χωρισμού ή ακυρώσεως γάμου, αρμόδιο, γενικώς, είναι το δικαστήριο που αποφαίνεται επί των γαμικών διαφορών.

- Στις λοιπές περιπτώσεις, οι σύζυγοι μπορούν να συμφωνήσουν ότι δικαιοδοσία θα έχει το κράτος μέλος του οποίου το δίκαιο είναι το εφαρμοστέο ή το κράτος μέλος στο οποίο έχει συναφθεί ο γάμος. Αυτή η συμφωνία καταρτίζεται εγγράφως και φέρει ημερομηνία και υπογραφή των μερών. Ελλείψει τέτοιας συμφωνίας, αρμόδια, κατά γενικό κανόνα, να αποφανθούν επί οποιουδήποτε ζητήματος άπτεται των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, πέραν της περιπτώσεως του θανάτου ενός εκ των συζύγων ή γαμικών διαφορών, είναι τα δικαστήρια του κράτους μέλους:

  • στην επικράτεια του οποίου έχουν τη συνήθη διαμονή τους οι σύζυγοι κατά τον χρόνο υποβολής αγωγής στο δικαστήριο ή, ελλείψει αυτής·
  • στην επικράτεια του οποίου είχαν την τελευταία συνήθη διαμονή τους οι σύζυγοι, εφόσον ένας εξ αυτών εξακολουθεί να διαμένει εκεί κατά τον χρόνο υποβολής αγωγής στο δικαστήριο ή, ελλείψει αυτής·
  • στην επικράτεια του οποίου έχει τη συνήθη διαμονή του ο εναγόμενος κατά τον χρόνο υποβολής αγωγής στο δικαστήριο ή, ελλείψει αυτής·
  • της κοινής ιθαγένειας των συζύγων κατά τον χρόνο υποβολής αγωγής στο δικαστήριο.

Με την επιφύλαξη ενδεχόμενης εκκρεμούς ένδικης διαδικασίας, οι συμβολαιογράφοι –οι οποίοι στην Ισπανία έχουν οριστεί από το κράτος μέλος τους να ασκούν δικαστικά καθήκοντα κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 2- δεσμεύονται από τους οικείους κανόνες δικαιοδοσίας αλλά εξακολουθούν να είναι ελεύθεροι όσον αφορά τη σύνταξη συμβάσεως γάμου ή συμφωνίας επιλογής εφαρμοστέου δικαίου.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Ισπανία

More information

Consejo General del Notariado , Paseo del General Martinez Campos, 46, 6° , E - 28010 Madrid , España

Tel.: +34 - 91 - 308 72 32

Fax: +34 - 91 - 308 70 53