2 Υπάρχει νόμιμο καθεστώς που να διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων και, εφόσον υπάρχει, τι προβλέπει;

2.1. Παρακαλούμε περιγράψτε τις γενικές αρχές: Ποια αγαθά αποτελούν μέρος της κοινοκτημοσύνης περιουσιακών στοιχείων; Ποια αγαθά αποτελούν μέρος των ξεχωριστών περιουσιών των συζύγων;

Το νόμιμο σύστημα ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων είναι το σύστημα της υπό αναστολή κοινοκτημοσύνης. Ρυθμίζεται στον κώδικα περί γάμου (1987:230) (ÄktB). Έκαστος σύζυγος διατηρεί την κυριότητα επί της ίδιας αυτού περιουσίας, ανεξάρτητα από το εάν τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία αποκτήθηκαν πριν από τον γάμο ή κατά τη διάρκειά του και κάθε σύζυγος ευθύνεται για τις ίδιες αυτού υποχρεώσεις έναντι των πιστωτών του (ÄktB 1:3). Ταυτόχρονα, ωστόσο, έκαστος σύζυγος διατηρεί ένα γαμικό δικαίωμα, το οποίο του παρέχει μια αξίωση επί του μισού της καθαρής αξίας της γαμικής περιουσίας κατά τη λύση του γάμου. Δηλαδή, τα γαμικά δικαιώματα δεν ταυτίζονται με δικαιώματα κυριότητας. Κάθε περιουσιακό στοιχείο το οποίο δεν αποτελεί προσωπική περιουσία ανήκει στη γαμική περιουσία (ÄktB 7:1). Ένα περιουσιακό στοιχείο μπορεί να αποτελεί προσωπική περιουσία ως αποτέλεσμα γαμήλιας σύμβασης ή λόγω ορισμένου όρου, που έθεσε κάποιος τρίτος, για παράδειγμα σε διαθήκη (ÄktB 7:2).

2.2. Υπάρχουν νομικές προϋποθέσεις σχετικά με την κατανομή των περιουσιακών στοιχείων;

Τα περιουσιακά στοιχεία των συζύγων αποτελούν γαμική περιουσία, πλην εάν ορίζεται άλλως.

2.3. Οι σύζυγοι πρέπει να προβούν σε απογραφή των περιουσιακών στοιχείων; Εάν ναι, πότε και με ποιον τρόπο;

Στην περίπτωση υποβολής αίτησης διαζυγίου, στο μέτρο που απαιτείται, τα στοιχεία ενεργητικού και οι υποχρεώσεις εκάστου συζύγου καταγράφονται ως είχαν κατά τον χρόνο της υποβολής της αίτησης. Στην περίπτωση λύσης του γάμου λόγω του θανάτου ενός από τους συζύγους, ομοίως θα πρέπει να πραγματοποιείται καταγραφή των υφιστάμενων στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων. Εάν απαιτείται η κατάρτιση απογραφής κληρονομίας, διορίζεται συναφώς από το δικαστήριο επιμελητής (ÄktB κεφάλαιο 17). Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το σουηδικό δίκαιο, δεν πραγματοποιείται απογραφή της περιουσίας των συζύγων κατά τον χρόνο της τέλεσης του γάμου.

2.4. Ποιος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων; Ποιος έχει δικαίωμα διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων; Μπορεί ένας εκ των συζύγων να διαθέσει/διαχειριστεί την περιουσία μόνος του ή είναι απαραίτητη η συναίνεση του έτερου συζύγου (π.χ. στις περιπτώσεις διάθεσης της οικίας των συζύγων); Ποια είναι η επίδραση ενδεχόμενης απουσίας συναίνεσης στην εγκυρότητα μιας νομικής συναλλαγής και στο αντιτάξιμο κατά τρίτων;

Έκαστος σύζυγος έχει το δικαίωμα να διαθέτει ελεύθερα την περιουσία του. Ωστόσο, μπορεί να απαιτείται η συναίνεση του άλλου συζύγου για τη διάθεση της κοινής οικίας και των οικιακών αντικειμένων των συζύγων, καθώς και για τη διάθεση ακινήτων περιουσιακών στοιχείων γενικότερα. Οι περιορισμοί αυτοί προβλέπονται στον ÄktB7:5 και σημαίνουν ουσιαστικά, ότι μπορεί να χρειάζεται η συναίνεση του άλλου συζύγου για την υποθήκευση, ενεχυρίαση, εκμίσθωση και πώληση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων, είτε αυτά αποτελούν γαμική περιουσία είτε αποτελούν προσωπική περιουσία ορισμένου συζύγου. Οι έννομες συνέπειες της διάθεσης κατά παράβαση των περιορισμών του ÄktB 7:5 ορίζονται στον ÄktB 7:8-9. Συνοπτικά, μπορεί να ειπωθεί, ότι η δικαιοπραξία που συνάφθηκε κατά παράβαση των τιθέμενων περιορισμών είναι άκυρη και ότι, κατά κανόνα, το σχετικό περιουσιακό στοιχείο επιστρέφεται στον αρχικό κύριό του. Ωστόσο, ο κύριος ορισμένου περιουσιακού στοιχείου δύναται να προσφύγει σε δικαστήριο γενικής αρμοδιότητας και να αιτηθεί να του επιτραπεί η διάθεση του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου χωρίς τη συναίνεση του άλλου συζύγου (ÄktB 7:8). Περαιτέρω, κατά τον χρόνο της υποβολής αίτησης διαζυγίου (ο επονομαζόμενος κρίσιμος χρόνος), επιβάλλεται επί κάθε συζύγου μια υποχρέωση λογοδοσίας σχετικά με τον τρόπο, κατά τον οποίο ο κάθε σύζυγος διαχειρίστηκε τα στοιχεία του ενεργητικού και τις υποχρεώσεις που θα συμπεριληφθούν στη διανομή της περιουσίας (ÄktB 9:2-3). Προς τον σκοπό της προστασίας των δικαιωμάτων ενός συζύγου στη διανομή της περιουσίας, το δικαστήριο δύναται, κατόπιν αίτησης του συζύγου, να αναστείλει το δικαίωμα του άλλου συζύγου να χρησιμοποιεί συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία (στα σουηδικά: särskild förvaltning) (ÄktB 9:8), έως την ολοκλήρωση της διανομής της περιουσίας.

2.5. Υπάρχουν δικαιοπραξίες που καταρτίζονται από τον ένα σύζυγο αλλά δεσμεύουν και τον άλλο;

Οι δικαιοπραξίες τις οποίες συνάπτει ο ένας σύζυγος δεν δεσμεύουν τον άλλο σύζυγο. Έκαστος σύζυγος είναι ο κύριος της ίδιας αυτού περιουσίας και ευθύνεται για τις ίδιες αυτού υποχρεώσεις. Κοινή ευθύνη για υποχρεώσεις υφίσταται μόνο, όταν την υποχρέωση ανέλαβαν αμφότεροι οι σύζυγοι από κοινού.

2.6. Ποιος είναι υπεύθυνος για χρέη που συνάφθηκαν κατά τη διάρκεια του γάμου; Ποια περιουσιακά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι πιστωτές προκειμένου να ικανοποιήσουν τις αξιώσεις τους;

Οι σύζυγοι ευθύνονται μόνο για τις ίδιες αυτών υποχρεώσεις, είτε σχετίζονται με την προσωπική περιουσία τους, είτε σχετίζονται με τη γαμική περιουσία. Η προσωπική περιουσία ορισμένου συζύγου - ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της ως γαμικής περιουσίας ή ως προσωπικής περιουσίας - μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ικανοποίηση προσωπικών υποχρεώσεων του συζύγου ή για την ικανοποίηση υποχρεώσεων αμφότερων των συζύγων, υπό τον όρο ότι οι σύζυγοι είχαν αναλάβει την υποχρέωση από κοινού και, συνεπώς, υπέχουν από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη για την εκπλήρωσή της.