3 Με ποιον τρόπο μπορούν οι σύζυγοι να διευθετήσουν το καθεστώς που διέπει τα περιουσιακά τους στοιχεία;

3.1. Ποιες διατάξεις μπορούν να τροποποιηθούν από ένα σύμφωνο και ποιες όχι; Ποια καθεστώτα που διέπουν τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων μπορούν να επιλεγούν;

Το εφαρμοστέο σύστημα ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων είναι το σύστημα της υπό αναστολή κοινοκτημοσύνης. Δεν υφίσταται εναλλακτικό σύστημα που να μπορούν να ορίσουν τα μέρη ως εφαρμοστέο. Ωστόσο, οι σύζυγοι ή μελλοντικοί σύζυγοι μπορούν να συνάψουν γαμήλια σύμβαση. Η εν λόγω σύμβαση δεν μεταβάλλει την κατάσταση ως προς τα δικαιώματα κυριότητας, αλλά μεταβάλλει μόνο την περιουσιακή φύση στοιχείων της γαμικής περιουσίας ή των προσωπικών περιουσιών (ÄktB κεφάλαιο 7). Υφίστανται επίσης ειδικές συμβάσεις του οικογενειακού δικαίου που ρυθμίζονται από το νόμο, για παράδειγμα, σχετικά με τις δωρεές μεταξύ συζύγων (ÄktB κεφάλαιο 8 και νόμος (1936:83)) και σχετικά με τη διανομή της περιουσίας κατά τη διάρκεια του γάμου (ÄktB 9:1 και 9:2). Σε αμφότερες τις περιπτώσεις απαιτείται καταχώριση. Οι σύζυγοι δύνανται επίσης να συνάψουν προσύμφωνο για τη διανομή της περιουσίας ενόψει επικείμενου διαζυγίου (ÄktB 9:13).

3.2. Ποιες είναι οι τυπικές προϋποθέσεις και με ποιον πρέπει να επικοινωνήσω;

Οι γαμήλιες συμβάσεις πρέπει να συνάπτονται εγγράφως και να υποβάλλονται στη σουηδική φορολογική αρχή (ÄktB 7:3).

3.3. Πότε μπορεί να συναφθεί ένα σύμφωνο και πότε τίθεται σε ισχύ;

Γαμήλια σύμβαση δύναται να συναφθεί είτε πριν, είτε κατά τη διάρκεια του γάμου. Η καταχώριση των εν λόγω συμβάσεων είναι σε κάθε περίπτωση υποχρεωτική. Στην πρώτη περίπτωση, η σύμβαση τίθεται σε ισχύ κατά τον χρόνο της τέλεσης του γάμου, ενώ, στη δεύτερη περίπτωση, τίθεται σε ισχύ κατά τον χρόνο της καταχώρισής της.

3.4. Μπορούν οι σύζυγοι να τροποποιήσουν ένα υπάρχον σύμφωνο; Εάν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Μέσω νέας γαμήλιας σύμβασης, οι σύζυγοι δύνανται να μεταβάλουν το χαρακτήρα ορισμένου περιουσιακού στοιχείο από προσωπικό σε γαμικό και αντιστρόφως. Συναφώς ισχύουν οι ίδιες τυπικές προϋποθέσεις.