4 Μπορεί ή πρέπει να καταχωρηθεί το καθεστώς που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων;

Για να είναι έγκυρη, μια γαμήλια σύμβαση πρέπει να καταχωρισθεί στη σουηδική φορολογική αρχή.