5 Ποιες είναι οι συνέπειες ενός διαζυγίου/χωρισμού;

5.1. Με ποιον τρόπο διαχωρίζεται η περιουσία (εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα);

Τα γαμικά δικαιώματα ασκούνται κατά τη λύση του γάμου και την πραγματοποίηση της διανομής της περιουσίας. Καταρχάς, υπολογίζονται τα μερίδια των συζύγων στη γαμική περιουσία. Καθώς έκαστος σύζυγος διατηρεί αυτοτελώς τα δικαιώματα κυριότητας επί της ίδιας αυτού περιουσίας, η εν λόγω αξίωση δεν αφορά σε συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία, αλλά μόνο σε μια ονομαστική αξία, δηλαδή στο μισό της καθαρής αξίας της γαμικής περιουσίας (μετά την αφαίρεση των υποχρεώσεων). Ο σύζυγος που διαθέτει τη μεγαλύτερη γαμική περιουσία δύναται να επιλέξει, εάν η διαφορά θα εξισωθεί μέσω εφάπαξ χρηματικής καταβολής ή μέσω της μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων αντίστοιχης αξίας (ÄktB 11:9). Ωστόσο, ο οικονομικά μειονεκτών σύζυγος δύνανται να αιτηθεί να λάβει, έναντι αποζημίωσης, την κοινή οικία και τα οικιακά αντικείμενα (ÄktB 11:8). Εάν το σύνολο της περιουσίας των συζύγων αποτελεί προσωπική περιουσία και κανείς από τους συζύγους δεν αιτηθεί να λάβει την κοινή οικία ή οικιακά αντικείμενα, δεν υφίσταται ανάγκη για διανομή περιουσίας (ÄktB 9:1). Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι διαζύγιο δύναται να εκδοθεί ακόμη και εάν τα μέρη δεν συμφωνούν σε όλα τα παρεμπίπτοντα ζητήματα. Στην περίπτωση αυτή, τα εν λόγω ζητήματα επιλύονται ξεχωριστά.

5.2. Ποιος είναι υπεύθυνος για τα υπάρχοντα χρέη μετά το διαζύγιο/χωρισμό;

Έκαστος σύζυγος ευθύνεται για τις ίδιες αυτού υποχρεώσεις, τόσο κατά τη διάρκεια του γάμου, όσο και μετά το διαζύγιο.

5.3. Πρέπει ο ένας σύζυγος να εγείρει αξίωση για αντισταθμιστική πληρωμή;

5.3.1. Σε περίπτωση που ισχύει το καθεστώς κοινοκτημοσύνης εναπομείναντων περιουσιακών στοιχείων:
- Η αξίωση πρέπει να ικανοποιηθεί μέσω πληρωμής ή σε είδος;
- Πώς αξιολογείται η αξίωση;
- Ποιο είναι το ποσό της αντισταθμιστικής πληρωμής;
- Πότε παραγράφεται η αξίωση;

Το σουηδικό δίκαιο δεν προβλέπει τέτοιο σύστημα.

5.3.2. Σε άλλες περιπτώσεις (όταν δεν ισχύει η κοινοκτημοσύνη των εναπομείναντων περιουσιακών στοιχείων);

Όπως αναφέρεται υπό το ερώτημα 5.1, εάν ο ένας σύζυγος διαθέτει μεγαλύτερη γαμική περιουσία από ό,τι ο άλλος, η διαφορά δύναται να εξισωθεί μέσω εφάπαξ χρηματικής καταβολής.