7 Το εθνικό δίκαιο προβλέπει ειδικό καθεστώς που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων για ζευγάρια διαφορετικών εθνικοτήτων;

Το σουηδικό δίκαιο δεν αναγνωρίζει ιδιαίτερα συστήματα ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων για τα «διεθνή» ζευγάρια.