9 Σε ποια αρμόδια αρχή πρέπει να απευθυνθεί κάποιος σε περιπτώσεις διενέξεων και άλλων νομικών θεμάτων;

Εκ νέου, υφίστανται δύο διαφορετικά ρυθμιστικά πλαίσια (βλ. ερώτημα 1.1). Σύμφωνα με το άρθρο 8 των δια-σκανδιναβικών κανόνων, οι αξιώσεις διανομής περιουσίας κρίνονται από την αρμόδια αρχή του συμβαλλόμενου κράτους στο οποίο έχει εκάστοτε κινηθεί διαδικασία διαζυγίου ή νόμιμου χωρισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου (1990:272), τα σουηδικά δικαστήρια διαθέτουν επίσης διεθνή δικαιοδοσία στις διαφορές με αντικείμενο τις περιουσιακές σχέσεις συζύγων που σχετίζονται με διαζύγιο στη Σουηδία. Επιπροσθέτως, διεθνής δικαιοδοσία των σουηδικών δικαστηρίων υφίσταται, εάν ο εναγόμενος έχει τη συνήθη διαμονή του στη Σουηδία, εάν ο ενάγων έχει τη συνήθη διαμονή του στη Σουηδία και οι περιουσιακές σχέσεις των συζύγων διέπονται από το σουηδικό δίκαιο, εάν η διαφορά αφορά περιουσία που βρίσκεται στη Σουηδία ή εάν ο εναγόμενος έχει αποδεχθεί την επίλυση της διαφοράς από τα σουηδικά δικαστήρια. Αρμόδιο είναι το περιφερειακό δικαστήριο του τόπου της συνήθους διαμονής του εναγόμενου. Εάν δεν υφίσταται κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο σε υπόθεση όπου τα σουηδικά δικαστήρια διαθέτουν διεθνή δικαιοδοσία, η αγωγή δύναται, σύμφωνα με το άρθρο 18 του νόμου (1990:272), να εγερθεί στο περιφερειακό δικαστήριο της Στοκχόλμης.