1.1. Ποιο είναι το δίκαιο που εφαρμόζεται αναφορικά με τις περιουσιακές σχέσεις ενός ζευγαριού; Ποια είναι τα κριτήρια/κανόνες που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου; Ποιες διεθνείς συνθήκες πρέπει να τηρούνται σε ορισμένες χώρες;

Αγγλία/Ουαλία

Τα δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας εφαρμόζουν πάντοτε την lex fori σε υποθέσεις διαζυγίου και των οικονομικών συνεπειών του, εφόσον διαθέτουν διεθνή δικαιοδοσία. Βλ. επίσης υπό το ερώτημα 9 παρακάτω σχετικά με την αρχή του forum non conveniens.

Σκωτία

Ελλείψει επιλογής από τους συζύγους, εφαρμοστέο είναι το δίκαιο του τόπου όπου βρίσκεται η περιουσία (η lex situs) σε ό,τι αφορά τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία και το δίκαιο του τόπου κατοικίας των συζύγων σε ό,τι αφορά τα κινητά περιουσιακά στοιχεία. Εάν οι σύζυγοι κατοικούν σε διαφορετικά κράτη και το ζήτημα σχετικά με την κινητή περιουσία τους ανακύψει στην Σκωτία, εφαρμογής τυγχάνει το δίκαιο της Σκωτίας (η lex fori) [άρθρο 39 του νόμου περί οικογενειακού δικαίου (Σκωτία) του 2006].

1.2. Οι σύζυγοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το εφαρμοστέο δίκαιο; Εάν ναι, ποιες αρχές διέπουν αυτή την επιλογή (π.χ. τα δίκαια προς επιλογή, οι τυπικές προϋποθέσεις, η αναδρομική ισχύς);

Αγγλία/Ουαλία

Όχι. Η πρόσφατη σημαίνουσα απόφαση στην υπόθεση Radmacher v. Granatino (2010) UKSC (Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου) 42 επιβεβαίωσε ότι η lex fori πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση. Τούτων λεχθέντων, η εγκυρότητα της σύμβασης και τα αποτελέσματά της βάσει του επιλεγέντος δικαίου αποτελούν πιθανότατα κρίσιμους παράγοντες προς εκτίμηση υπό το πρίσμα της γενικότερης αρχής της δίκαιης μεταχείρισης (βλ. 2.1. και 2.2. παρακάτω).

Σκωτία

Οι σύζυγοι δύνανται να επιλέξουν το εφαρμοστέο δίκαιο. Δεν υφίστανται περιορισμοί ή τυπικές απαιτήσεις [άρθρο 39 παρ. 6 στοιχείο β) του νόμου περί οικογενειακού δικαίου (Σκωτία) του 2006].

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Ηνωμένο Βασίλειο

More information

coming soon