3 Με ποιον τρόπο μπορούν οι σύζυγοι να διευθετήσουν το καθεστώς που διέπει τα περιουσιακά τους στοιχεία;

3.1. Ποιες διατάξεις μπορούν να τροποποιηθούν από ένα σύμφωνο και ποιες όχι; Ποια καθεστώτα που διέπουν τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων μπορούν να επιλεγούν;

Αγγλία/Ουαλία

Οι σύζυγοι δύνανται πάντοτε να υποβάλουν αίτημα παρεπόμενης προστασίας, ακόμη και εάν υφίσταται γαμήλια σύμβαση.

Τούτου λεχθέντος, μια δίκαιη συμφωνία μεταξύ των συζύγων σχετικά με τη διανομή της περιουσίας τους στην περίπτωση διαζυγίου μπορεί ούτως ή άλλως να αποδειχθεί σημαντική, ενώ, σε κάθε περίπτωση, αποτελεί σημαντικό παράγοντα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από το δικαστήριο κατά την άσκηση της διακριτικής ευχέρειάς του. Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει κρίνει ότι μια συμφωνία δεν είναι δίκαιη εάν έχει αρνητικές συνέπειες για την ευημερία οποιωνδήποτε εμπλεκόμενων τέκνων, και ότι είναι πιθανότερο να επιτευχθεί μια δίκαιη συμφωνία εάν αυτή στηρίζεται στον «κλώνο του καταμερισμού» της δικαιοσύνης, παρά εάν στηρίζεται στους «κλώνους» των αναγκών και της αποζημίωσης (βλ. υπό το ερώτημα 5.1.).

Σκωτία

Οι σύζυγοι διαθέτουν την ελευθερία να διαρρυθμίσουν τις περιουσιακές σχέσεις τους κατά τις επιθυμίες τους. Δεν υφίστανται προσχεδιασμένα συστήματα ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων στα οποία οι σύζυγοι να μπορούν να επιλέξουν να ενταχθούν.

3.2. Ποιες είναι οι τυπικές προϋποθέσεις και με ποιον πρέπει να επικοινωνήσω;

Αγγλία/Ουαλία

Μολονότι δεν υφίστανται καθαυτές τυπικές απαιτήσεις, συνιστάται μετ' επιτάσεως να λάβουν οι σύζυγοι ανεξάρτητη νομική συμβουλή και να υπάρξει πλήρης γνωστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, καθώς και καταγραφή του γεγονότος αυτού στη σύμβαση. Στην περίπτωση που αυτό δεν ισχύει (ή που δεν είναι δυνατό), θα πρέπει να καταγράφεται σχετική αποποίηση.

Σκωτία

Δεν υφίστανται τυπικές απαιτήσεις πέραν των συνήθων τυπικών απαιτήσεων για το είδος της οικείας δικαιοπραξίας.

3.3. Πότε μπορεί να συναφθεί ένα σύμφωνο και πότε τίθεται σε ισχύ;

Αγγλία/Ουαλία

Γαμήλια σύμβαση δύναται να συναφθεί και τροποποιηθεί τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια του γάμου (ή ακόμη και μετά τη λύση του γάμου). Τα αποτελέσματά της εξαρτώνται βεβαίως από τις περιστάσεις, πολύ συχνά, ωστόσο, οι συμφωνηθέντες όροι τίθενται σε ισχύ μόνο σε περίπτωση διαζυγίου (καθώς η Αγγλία και η Ουαλία δεν διαθέτουν σύστημα ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, βλ. υπό τα ερωτήματα 2.1. και 2.2. παραπάνω).

Είναι αρκετά σύνηθες να συνάπτουν σύζυγοι συμβάσεις σχετικά με την περιουσία τους κ.λπ. αφού αποφασίσουν να λάβουν διαζύγιο (οι επονομαζόμενες συμβάσεις χωρισμού)· οι εν λόγω συμβάσεις μπορούν κατόπιν να ενσωματωθούν σε δικαστική διαταγή (οι επονομαζόμενες συναινετικές διαταγές).

Σκωτία

Οι σύζυγοι δύνανται να ρυθμίσουν μεταξύ τους τις περιουσιακές σχέσεις τους οποτεδήποτε. Δύνανται να επιλέξουν τον χρόνο θέσης σε ισχύ της συμφωνίας τους.

3.4. Μπορούν οι σύζυγοι να τροποποιήσουν ένα υπάρχον σύμφωνο; Εάν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Αγγλία/Ουαλία

Ναι. Βλ. απάντηση στο ερώτημα 3.3.

Σκωτία

Οι σύζυγοι δύνανται να ανακαθορίσουν κατά τις επιθυμίες τους τις περιουσιακές σχέσεις τους οποτεδήποτε. Ωστόσο, εάν οι σύζυγοι έχουν παραχωρήσει περιουσιακά στοιχεία θέτοντάς τα εκτός του ελέγχου τους (π.χ. μέσω της τοποθέτησής τους σε καταπίστευμα γαμήλιας σύμβασης ή σε οικογενειακό καταπίστευμα), τότε, βεβαίως, δεν μπορούν να ανακαθορίσουν το καθεστώς τους.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Ηνωμένο Βασίλειο

More information

coming soon