9 Σε ποια αρμόδια αρχή πρέπει να απευθυνθεί κάποιος σε περιπτώσεις διενέξεων και άλλων νομικών θεμάτων;

Αγγλία/Ουαλία

Πέραν των εφαρμοστέων ευρωπαϊκών κανόνων, οι λόγοι θεμελίωσης δικαιοδοσίας του εθιμικού δικαίου (common law) είναι μάλλον ευρείς. Ουσιαστικά, δικαιοδοσία μπορεί να θεμελιωθεί εάν ένας από τους συζύγους κατοικεί στην Αγγλία και Ουαλία. Ωστόσο, το δόγμα του forum non conveniens επιτρέπει σε ένα δικαστήριο να αναστείλει τη διαδικασία/αρνηθεί τη δικαιοδοσία του εάν κρίνει ότι ορισμένο δικαστήριο άλλης χώρας είναι πιο κατάλληλο να εκδικάσει την ένδικη υπόθεση. Βλ. επίσης 1.1. και 1.2. παραπάνω.

Σκωτία

Τα τακτικά πολιτικά δικαστήρια (δηλαδή το «Court of Session» για το σύνολο της Σκωτίας και τα τοπικά «sheriff courts») διαθέτουν δικαιοδοσία σε υποθέσεις σχετικές με τις περιουσιακές σχέσεις συζύγων και τη διανομή της περιουσίας στην περίπτωση διαζυγίου. Τα δικαστήρια της Σκωτίας διαθέτουν δικαιοδοσία για την έκδοση διαταγής σχετικά με την παροχή οικονομικής ενίσχυσης στην περίπτωση διαζυγίου εάν διαθέτουν δικαιοδοσία στην αγωγή διαζυγίου (βλ. άρθρο 10 του νόμου περί κατοικίας και γαμικών διαφορών 1973). Οι κανόνες περί της δικαιοδοσίας στις υποθέσεις διαζυγίου είναι οι προβλεπόμενοι από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003.

Προκειμένου το εκάστοτε τοπικό sheriff court να διαθέτει δικαιοδοσία σε υπόθεση διαζυγίου, πρέπει τα δικαστήρια της Σκωτίας να διαθέτουν δικαιοδοσία βάσει του ανωτέρω κανονισμού του Συμβουλίου και, επιπλέον, πρέπει οποιοσδήποτε σύζυγος<

  • i) να διέμενε στην περιφέρεια του sheriff court (sheriffdom) για διάστημα σαράντα ημερών που συμπληρώθηκε κατά την ημερομηνία έγερσης της αγωγής ή
  • ii) να διέμενε στην περιφέρεια του sheriff court (sheriffdom) για διάστημα τουλάχιστον σαράντα ημερών που συμπληρώθηκε το πολύ σαράντα ημέρες πριν από την εν λόγω ημερομηνία και να μην διέθετε γνωστή διεύθυνση στη Σκωτία κατά την ημερομηνία αυτή.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Ηνωμένο Βασίλειο

More information

coming soon