5 Millised on lahutuse tagajärjed?

5.1. Kuidas jagatakse vara (õigused in rem)?

Vastupidise kokkuleppe puudumisel säilitatakse vara jagamise põhimõte kuni lahutuseni (lahutamisel jõustuva ennetava lepingu kohta vaata 3.1). Abikaasad võivad jagada igapäevaselt kasutatava abieluvara ja abielu kestel tehtud säästud kokkuleppel või kohtuotsuse jaoks taotluse esitamisel (§§ 85, 95 EheG).
Igapäevaselt kasutatav abieluvara ja abielu ajal tehtud säästud jagatakse (§ 81 Abs 1 EheG). Igapäevaselt kasutatav abieluvara on füüsilised esemed, mille mõlemad abikaasad abielu ajal kooselus kasutasid (§ 81 para 2 EheG). See hõlmab ka abikaasade ühist elukohta ja majapidamist. Ka kasutamisõigused võivad moodustada igapäevaselt kasutatava abieluvara osa (näiteks õigused in rem kinnisvarale) (§ 86 para 1 EheG). „Abielu jooksul tehtud säästud“ on säästud või varad, mille abikaasad abielulise kooselu jooksul kogusid ning mis on tavaliselt realiseerimiseks mõeldud (§ 81 para 3 EheG).
Jagamisele ei kuulu kaubad, mis kuulusid abikaasadele enne abiellumist, mille nad omandasid surma tõttu või mille nad said kingitusena kolmandalt osapoolelt, kaubad, mis on mõeldud vaid ühe abikaasa isiklikuks tarbeks või tema ametialaseks tegevuseks, ning kaubad, mis kuuluvad ettevõttele või on ettevõtte aktsiad, eeldusel, et need ei ole ainult investeerimiseks (§ 82 EheG). Abikaasade ühine elukoht ja majapidamine kuuluvad jagamisele – isegi juhul, kui need kuulusid enne abielu ühele abikaasale või ta sai need päranduseks või kingitusena – kui abikaasad nii kokku lepivad, kui üks abikaasa sõltub nende jätkuvast kasutamisest oma eluliste vajaduste rahuldamisel, või kui ühisele lapsele on nende jätkuv kasutamine väga vajalik  (§ 82 para 2 EheG). Abikaasade ühise elukoha jagamist vastavalt § 82 lõikele 2 võib abikaasade kokkuleppel mitte kohaldada (§ 87 para 1 EheG)
Jagamisele kuuluv vara jagatakse võrdselt. Seda tehes võetakse arvesse kummagi abikaasa panuse kvaliteeti ja ulatust vara omandamisel, ning laste heaolu (§ 83 para 1 EheG).

Juhul kui abikaasad on sõlminud abieluvaralepingu ning ühisvarasse kuuluvate kaupade suhtes ei kohaldata §§ 81et seq EheG kohast jagamist, sõltub abieluvaralepingu saatus muude lepingute puudumisel abikaasade süüst seoses lahutusega. Kui nende süü ulatus ei erine, saab kumbki abikaasa tagasi selle, mis talle enne abielu kuulus.  Juhul kui üks abikaasa on ülekaalukalt süüdi, võib teine valida, kas abieluvaraleping tühistada või vara pooleks jagada nagu abikaasa surma puhul. (§ 1266 ABGB). Pärimislepinguga saadud õigus jääb jõusse süütu abikaasa kasuks (§ 1266 ABGB).

5.2. Kes tasumata võlgade eest pärast lahutust vastutab?

Igapäevaselt kasutatava abieluvaraga või abielu jooksul tehtud säästudega tihedalt seotud võlad või sellised võlad, mis on seotud abielu kuludega, hinnatakse jagamise käigus (§ 81 para 1 EheG) (§ 83 para 1 EheG). Juhul kui abikaasadel ei ole selle suhtes kokkulepet sõlmitud, võib kohus otsustada, kumb abikaasa on kohustatud võlad tasuma (§ 92 EheG).

5.3. Kas abikaasa võib nõuda puuduoleva osa väljamaksmist?

Jagamine peaks toimuma eelkõige kaupade jaotamise kaudu. Ainult siis, kui sellisel viisil ei ole võimalik õiglase tulemuseni jõuda, võib kohus nõuda puudujääva osa väljamaksmist ebasoodsas olukorras abikaasale (§ 94 para 1 EheG).