4 Kas abieluvararežiimi võib registreerida või on registreerimine kohustuslik?

4.1. Kas teie riigis on üks või mitu abieluvararegistrit? Kus?

Abieluvararežiimi ja seadusjärgse kooselu lepingud registreeritakse Belgias abielulepingute keskregistris, mis on seadusega sätestatud riiklik andmebaas. Seda digitaalset registrit haldab Belgia Notarite Kuninglik Föderatsioon.

4.2. Millised dokumendid registreeritakse? Milline informatsioon registreeritakse?

Kõik abielulepingud ja muutmisaktid (abieluvararežiimi muutmine või üleminek muule režiimile) registreeritakse alates 1. septembrist 2011 ning Belgia notarite koostatud seadusjärgse kooselu lepingud, mis on sõlmitud alates 1. september 2015 registreeritakse keskregistris. Lisaks sellele on registreeritud kõik abielulepingud, mis sõlmiti ajavahemikus 1. septembrist 1981 kuni 1. septembrini 2011 ja mille puhul mõlemad lepingu sõlminud pooled olid veel elus. Samuti on registreeritud kohtuotsused, mis sisaldavad olemasoleva vararežiimi või kooselulepingu muutmist. Register ei sisalda akte, vaid üksnes metaandmeid. Näiteks on registris osutatud, millal sõlmisid asjaomased isikud abielulepingu või võtsid vastu muutmisdokumendi ja milline abieluvararežiim valiti. Samuti registreeritakse poolte andmed ja dokumendi koostanud või selle eest vastutava isiku andmed. Nii on dokument ise ja selle sisu konfidentsiaalsed.

4.3. Kuidas pääseda ligi registris olevale informatsioonile ja kes sellele ligi pääseb?

Notarid, notari ülesandeid täitvad diplomaadid, kohtutäiturid ja kohtu registripidajad saavad registriga tutvuda. Ka muud avaliku sektori asutustel on samuti juurdepääs, kuid üksnes ulatuses, mis on vajalik konkreetse avaliku teenuse osutamiseks. Lepingu pooltel on juurdepääs nendega seotud andmetele. Kolmandad isikud peavad tõendama õigustatud huvi ja juurdepääsu vajadust, mida tuleb taotleda Belgia Notarite Kuninglikust Föderatsioonist.

4.4. Milline on registreerimise õiguslik mõju (kehtivus, õiguste kaitse kellegi vastu)?

Abielulepingute keskregistris registreerimisel ei ole õiguslikke tagajärgi.